Bezpieczeństwo i ochrona danych w rolnictwie (cz.I)

sty 30, 2023

Czy gromadzenie, udostępnianie, przechowywanie i wykorzystywanie zebranych danych rolniczych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy twórca danych wyrazi na to wyraźną, wyraźną i świadomą zgodę w drodze umowy ?

Czy dane rolnicze muszą być gromadzone i wykorzystywane do określonego celu uzgodnionego w umowie?

W dobie gdy sektor cyfryzacyjny i rolniczy notują jedne z największych wzrostów wydajności w dziejach – mamy pewność, że to cyfryzacja będzie stymulować procesy w rolnictwie. Rosnąca ilość przetwarzanych danych w połączeniu z ich ulepszoną analizą oraz technologią gromadzenia danych może drastycznie zwiększyć produktywność i rentowność gospodarstw.

Mając świadomość, iż tworzy się w ramach Gaia-X szereg Hubów1 narodowych, a duże firmy sektora podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju technologii wykorzystujących komunikację 5G i trwają prace nad rozwijaniem innowacyjnych aplikacji, które wykorzystują sieć 5G, aby umożliwić wydajniejszą pracę rolnikom – konieczne jest, aby mówić o wartości danych rolniczych, a także metodach ich zabezpieczenia.

Geneza kodeksów – postępowanie z danymi rolniczymi

Rosnące znaczenie potencjalnych korzyści i wartości danych dla rolnictwa i produkcji żywności stoi za rosnącym zainteresowaniem ochroną danych rolniczych i stało się jedną z głównych przyczyn pojawienia się kodeksów postępowań w rolnictwie

Potencjalna wartość danych rolniczych (i szerzej technologii cyfrowych w rolnictwie) została zdefiniwoana przez Australian Farm Institute w projekcie badawczym Accelerating Precision Agriculture to Decision Agriculture P2D („P2D”), przy czym wskazano, że modelowanie ekonomiczne wskazuje, iż rolnictwo cyfrowe, zdefiniowane jako „zarówno gromadzenie i analiza danych w celu usprawnienia podejmowania decyzji zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim, prowadząc do lepszych wyników biznesowych”, może zwiększyć wartość brutto australijskiej produkcji rolnej o 25%2.

Z kolei podczas przesłuchania w Senacie USA w listopadzie 2017 r. w sprawie rolnictwa opartego na danych, kilku kongresmanów zasugerowało, że przepisy regulujące dane rolnicze mogą być konieczne – będą one bowiem wpływać na: gromadzenie i analizę danych umożliwiającą rolnikom obniżenie kosztów, wydajniejsze stosowanie środków produkcji, takich jak nawozy i pestycydy; poprawienie decyzji produkcyjnych dzięki ulepszonemu prowadzeniu dokumentacji, dokładniejsze prognozy wydajności oraz wzmocnienie zarządzania gruntami, zrównoważenie praktyk rolniczych, np. poprzez usuwanie nieefektywności w sadzeniu, zbiorach, zużyciu wody i alokacji innych zasobów.

Badając korzyści i koszty lepszego udostępniania danych publicznych i prywatnych, australijska Komisja ds. Produktywności skomentowała złożoność ram prawnych i regulacyjnych dotyczących dostępu do danych i ich wykorzystywania w Australii: „Ustawodawstwo ograniczające dostęp do danych powstało sto lat temu i wiele z nich nie nadaje się już do obecnych celów. Podstawową przeszkodą prawną w bardziej efektywnym wykorzystaniu danych nie jest zazwyczaj ustawa o prywatności, ale przepisy i wytyczne specyficzne dla dziedziny, w której dane są gromadzone” […]3

Głównym celem rodzących się zasad i kodeksów postępowania w zakresie wymiany danych rolniczych jest zbudowanie zaufania między rolnikami a przedsiębiorstwami rolnymi w drodze umowy.

Chociaż są one całkowicie dobrowolne, zasady i kodeksy zachęcają agrobiznesy do przekazywania rolnikom informacji o tym, co robią z danymi rolnika, aby uspokoić rolników i pomóc im w dokonaniu świadomego wyboru co do udostępniania ich danych (lub nie) agrobiznesom rozwijającym się w zakresie usług technicznych.4

EU code of conduct for agricultural data sharing (unijny kodeks postępowań)

23 kwietnia 2018 r. Koalicja stowarzyszeń z unijnego łańcucha rolno-spożywczego wprowadziła wspólny unijny kodeks postępowań w zakresie udostępniania danych rolniczych na podstawie umowy. Unijny kodeks postępowań wyjaśnia stosunki umowne i zawiera wytyczne dotyczące wykorzystywania danych rolniczych, w szczególności praw dostępu do danych i ich wykorzystywania.

UE ma długą historię regulowania baz danych, danych osobowych i danych nieosobowych. Od późnych lat 90. XX wieku UE dostrzegała skutki, jakie spowodował gwałtowny wzrost technologii cyfrowych, wraz z towarzyszącym mu gromadzeniem/kompilacją indywidualnych danych w bazach danych (Schneider 1998).

W odpowiedzi na obawy dotyczące prywatności danych i cyberbezpieczeństwa UE uchwaliła Dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, OJ L 77, 27.3.1996, w celu ujednolicenia ochrony baz danych we wszystkich państwach członkowskich UE. Dyrektywa ta zwiększyła ochronę kolejnych baz danych utworzonych z syntezy różnych osobistych i nieosobowych danych. Umożliwia przypisanie odpowiednich praw własności do baz danych i promuje „inwestowanie w tworzenie baz danych” (Schneider 1998). Obejmuje on również system sui generis zapobiegający nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji w bazach danych. Program ten nadaje właścicielowi prawa do zakazania pobierania / wykorzystywania danych z ich bazy danych (Schneider 1998). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (32016L1148; dalej jako: dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) jest pierwszym ogólnounijnym aktem prawnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Zapewnia środki prawne, których celem jest zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji przyjęta została przez Parlament Europejski w dniu 6 lipca 2016 r. i weszła w życie w sierpniu 2016 r. Państwa członkowskie zobowiązane zostały do implementacji rozwiązań do 9 maja 2018 r., w tym do wskazania operatorów usług podstawowych. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji zapewnia środki prawne w celu podniesienia ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE. Ponieważ dane stawały się coraz bardziej sensytywne w 2018 r. UE wdrożyła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). RODO zabezpiecza sposób, w jaki agregatory danych przetwarzają dane osobowe mieszkańców UE. Podczas gdy unijna dyrektywa o bazach danych obejmowała zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe, RODO miało na celu wyłącznie regulację danych osobowych. W związku z tym UE wprowadziła również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (PE/53/2018/REV/1; „Rozporządzenie”). Rozporządzenie to ma na celu uzupełnienie RODO i stymulowanie swobodnego przepływu wszystkich kategorii danych w ramach rynku UE.

Swobodny przepływ odnosi się do nieograniczonego przepływu danych nieosobowych w UE, przy czym w Rozporządzeniu tym znajduje się wyraźne odniesienie do danych rolniczych, sklasyfikowanych jako dane nieosobowe. Rozporządzenie może znacząco przyczynić się do gospodarki opartej na danych aglomeracyjnych i pobudzić rewolucyjne usługi w zakresie danych. Artykuł 4 Rozporządzenia zawiera szczególne odniesienie do przetwarzania danych dotyczących inteligentnego rolnictwa i zakazuje ich wyłącznego przechowywania w jednym obszarze geograficznym. Czynność przechowywania danych rolniczych w jednym obszarze geograficznym jest znana jako „lokalizacja”. Lokalizacja jest zabroniona, ponieważ może hamować innowacje i ograniczać przepływ przydatnych informacji w światowych gospodarkach danych.5

Ponieważ dane rolnicze zostały sklasyfikowane jako dane nieosobowe do celów Rozporządzenia -opracowanie kodeksów stało się bardzo atrakcyjne dla europejskiego sektora rolno-gospodarczego. W związku z tym główni interesariusze UE w sektorze rolnym zainicjowali szybkie opracowanie unijnego kodeksu postępowań w zakresie wymiany danych rolniczych. Copa-Cogeca informuje, że Unijny kodeks postępowań wyjaśnia stosunki umowne i zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania danych rolniczych, w szczególności prawa do dostępu i wykorzystania danych. Dyrektor Daniel Azevedo z wiodącego stowarzyszenia rolników w UE, Copa-Cogeca, wskazał, że przemysł rolny jako pierwszy uwzględnił prośbę Komisji dotyczącą tworzenia kodeksów samoregulacyjnych i promuje płynące z niego korzyści, wzmacniając w ten sposób cel Rozporządzenia6. Szybka reakcja sektora rolnego doprowadziła do oficjalnego wprowadzenia unijnego kodeksu postępowań w dniu 23 kwietnia 2018 r., który został podpisany przez jedenaście głównych organizacji reprezentujących unijne przedsiębiorstwa rolne.7

Zasady unijnego kodeksu postępowań w zakresie wymiany danych rolniczych

U podstaw unijnego kodeksu postępowań leży przekonanie, że przy większej przejrzystości w zakresie warunków dostępu do danych i ich wykorzystywania, rolnicy zyskają zaufanie do sposobu zarządzania ich danymi.

W tym celu w unijnym kodeksie postępowań sformułowano pięć kluczowych zasad, które służą jako ramy przewodnie w zakresie dostępu do danych rolniczych i korzystania z nich, i które mają na celu zapewnienie zaufania między przedsiębiorstwami rolnymi w zakresie:
• własności danych,
• dostępu do danych i ich kontroli,
• ochrony i transparentności,
• prywatności i bezpieczeństwa,
• odpowiedzialności i praw własności intelektualnej. System ten wymaga od stron przestrzegania naczelnej zasady że „twórca danych” powinien mieć kontrolę nad swoimi danymi, że powinien wiedzieć, w jaki sposób dane są wykorzystywane i kto ma do nich dostęp. Wymagają również, aby umowy były przejrzyste, tj. wyjaśniające najważniejsze prawa, obowiązki i cele udostępniania danych oraz wszelkie korzyści, prostym i zrozumiałym językiem. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za świadomą, wyraźną zgodą twórcy danych w umowie i dalszych zezwoleń należy szukać w przypadku, gdy dane mają być udostępniane stronom trzecim.

Zachęca się agrobiznesy do wyjaśniania, co robią z danymi i przekazywania kontroli nad tymi danymi ich twórcom. Oczywiście zasady te oznaczają, że unijny kodeks postępowań koncentruje się na wynikach wynikających z praktyk ag-data, takich jak zaufanie, zamiast formułować egzekwowalne zasady (Sanderson i in. 2018)8.

Unijny kodeks postępowań zaczyna się od manifestu kontroli rolników nad wytwarzanymi przez nich danymi, stwierdzając: „Rolnik pozostaje w centrum gromadzenia, przetwarzania i zarządzania danymi rolniczymi”.9

Jedną z najbardziej pozytywnych cech unijnego kodeksu postępowań jest to, że podniósł on świadomość szerokiego zakresu kwestii związanych z udostępnianiem danych przez agencje, próbując nawiązać rozmowę między agrobiznesami produkującymi technologie IOT dla gospodarstw i rolników, na temat warunków ich relacji w zakresie udostępniania danych.10 Pamiętajmy, że genezą unijnego kodeksu postępowań pozostaje założenie, że dzięki przejrzystości wokół terminów związanych z dostępem do danych i ich wykorzystaniem rolnicy zyskają zaufanie do sposobu zarządzania ich danymi.

Wskazuje się przy tym iż przejrzystość w umowach agrobiznesu musi dotyczyć :
• celu zbierania, udostępniania i przetwarzania danych
• określone muszą zostać prawa i obowiązki stron związane z danymi, zasady i procesy dotyczące udostępniania danych, bezpieczeństwa danych oraz ramy prawne, w których dane są przechowywane i w których są przechowywane kopie zapasowe
• oprogramowanie lub odpowiednia aplikacja oraz przechowywanie i wykorzystanie danych rolniczych musi być wskazana
• istnieć musi mechanizmy weryfikacji twórcy danych
• A także istnieć musza przejrzyste mechanizmy dodawania nowych i przyszłych zastosowań wykorzystania danych
• Jakie są instrumenty informowania o naruszeniach, ochrony i zabezpieczania danych oraz odpowiedzialności za szkody.11

Sygnatariusze12 unijnego kodeksu postępowń wskazują: „rolnicy i przedsiębiorstwa rolne są bardziej niż chętni do wymiany danych między sobą i angażują się w bardziej otwarty sposób myślenia. Zrobią to jednak tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści i ryzyka zostaną jasno określone i gdy będą mogli ufać, że zostaną one uregulowane we właściwy i uczciwy sposób w drodze umów.”13

Podkreślić jednak należy, iż przestrzeganie unijnego kodeksu postępowań jest dobrowolne. Zgodnie z unijnym kodeksem postępowań strony powinny zawrzeć umowę jasno określającą warunki gromadzenia i udostępniania danych (w tym korzyści) zgodnie z potrzebami umawiających się stron. Umowa powinna potwierdzać prawo wszystkich stron do ochrony wrażliwych informacji. Prawa dotyczące danych wytworzonych w gospodarstwie lub podczas działań rolniczych są przyznawane rolnikowi („posiadane przez”) imogą być przez niego szeroko wykorzystywane.

Co istotne w unijnym kodeksie postępowań uznaje się prawo wytwórcy danych, niezależnie od tego, czy jest on rolnikiem czy inną stroną, do czerpania korzyści z wykorzystania danych utworzonych w ramach ich działalności lub otrzymywania rekompensaty za wykorzystanie danych. O ile w umowie nie uzgodniono inaczej, wytwórca danych ma prawo przesłać te dane innemu użytkownikowi danych. Ponadto twórcy danych nie powinni być w żaden sposób ograniczani, jeśli chcą wykorzystywać swoje dane w innych platformach systemowych, urządzeniach do przechowywania danych. Zatem gromadzenie, udostępnianie, przechowywanie i wykorzystywanie zebranych danych rolniczych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy twórca danych wyrazi na to wyraźną, wyraźną i świadomą zgodę w drodze umowy, a dane muszą być gromadzone i wykorzystywane do określonego celu uzgodnionego w umowie.

Pamiętać też należy – że jeżeli dane są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących wytwórcy danych „jako osoby fizycznej”, zastosowanie ma RODO.14

Biorąc powyższe pod uwagę warto zastanowić się na ile te zasady zostały już implementowane w Polsce i jaką świadomość w zakresie ochrony wytwarzanych danych mają polscy rolnicy. Wyzwaniem dla kodeksów ag-data jest bowiem nie ich tworzenie – ale wyegzekwowanie przez interesariuszy ich odpowiedniego wdrożenia i stosowania. Podobnie jak wszystkie programy dobrowolne, kodeksy praktyk zależą od przemysłu, agrobiznesu i producentów.

W części drugiej artykułu przedstawimy jak często dane rolnicze mogą zawierać kombinację danych osobowych i nieosobowych, a także zaprezentujemy inne kodeksy regulujące wykorzystanie danych rolniczych.

Justyna Bójko – Radca Prawny, Partner Zarządzający
Małgorzata Puto – Prawnik w JBW

1 W Polce informacje na www.cloud.pl.
2 E. Perrett, R. Heath, A. Laurie, L. Darragh, Accelerating Precision Agriculture to Decision Agriculture: Analysis of the Economic Benefit and Strategies for Delivery of Digital Agriculture in Australia, Australian Farm Institute and Cotton Research and Development Corporation, 2017, 1, 25; za: J. Sanderson, L. Wiseman, S. Poncini, What’s behind the ag-data logo? An examination of voluntary agricultural data codes of practice, International Journal of Rural Law and Policy, No. 1, 1-21. 2018, https://doi.org/10.5130/ijrlp.1.2018.6043.
3 Australian Productivity Commission, Data Availability and Use, Inquiry Report No 82, 31 March 2017, 121; za: J. Sanderson, L. Wiseman, S. Poncini, What’s behind the ag-data logo?…
4 J. Sanderson, L. Wiseman, S. Poncini, What’s behind the ag-data logo?…
5 S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing: reflections on the EU code of conduct for agricultural data sharing. Ethics Inf Technol (2020). https://doi.org/10.1007/s10676-020-09543-1.
6 COPA COGECA et al. (Press Release, CDP(18)5022:1, 26 June 2018).; za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…
7 European Crop Protection Association (ECPA), (23 April 2018); Copa-Cogeca (2018); za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…
8 Za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing: reflections on the EU code of conduct for agricultural data sharing. Ethics Inf Technol (2020). https://doi.org/10.1007/s10676-020-09543-1
9 COPA & COGECA, EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement, 2020, https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3770357
10 European Crop Protection Association (ECPA), (23 April 2018); Copa-Cogeca (2018); za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…
11 Coeckelbergh (2012); za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…
12 Unijny kodeks postępowań był wspólnym wysiłkiem spółdzielni rolników w UE sprzymierzonych z Copa-Cogeca i CEJA, a także przedstawicieli firm zajmujących się hodowlą zwierząt i dużych organizacji reprezentujących różne branże produkujące paszę dla zwierząt, nawozy, nasiona lub maszyny rolnicze (takie jak CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR, ECPA, EFFAB, FEFAC i ESA).
13 European Crop Protection Association (ECPA), (23 April 2018); Copa-Cogeca (2018); za: S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…
14 S. van der Burg, L. Wiseman, J. Krkeljas, Trust in farm data sharing…

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.