Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lut 7, 2024

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) – Zarządca powołany jest w celu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych spółki objętej zarządem. Dokonuje on spisu nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących osobie albo podmiotowi wpisanym na listę praw majątkowych, a także sporządza spis należności.
Czy zatem podstawowym scenariuszem powinno być zbycie przedsiębiorstwa w całości ?
Jeżeli sprzedaż przedsiębiorstwa objętego zarządem jako całości nie jest możliwa ze względów ekonomicznych lub z innych przyczyn, można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Czy jednak w takiej sytuacji zarządca zrealizuje cel określony ustawą jakim jest np. utrzymanie miejsc pracy? Zapraszamy do lektury.

Co sprzedaje zarządca przymusowy?

W 2023 roku 44 spółki zostały wpisane na listy sankcyjne w drodze Decyzji wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 3 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), a kilka z nich zostało objętych zarządem przymusowym.

Ustawa wprowadziła możliwość ustanowienia zarządcy przymusowego (tymczasowego) na okres od 6 do 24 miesięcy i podjęcia przez niego czynności zmierzających do sprzedaży aktywów objętej zarządem spółki. Wobec szeregu wątpliwości związanych z wykonywaniem Ustawy, poniżej omawiamy jeden z wątków – jakim jest przygotowanie objętej zarządem przymusowym spółki do zbycia aktywów.

Zgodnie z Art. 6a ust. 1 Ustawy tymczasowy zarząd przymusowy ustanawiany jest w celu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu dla zapewnienia realizacji jednego z celów określonych Ustawą.

Wskazać przy tym można, iż w ponieważ w przeważającej ilości decyzji dot. ustanowienia zarządu przymusowego powołano jako przesłankę ustanowienia zarządu przymusowego tzn. utrzymanie miejsc pracy.

Zgodnie z Ustawą zbycie przedsiębiorstwa w całości powinien być podstawowym scenariuszem i to niezależnie od tego czy przesłanką ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego, jest zachowanie miejsc pracy, utrzymanie w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym czy też ochrona interesu ekonomicznego państwa. Jednak Ustawa budzi wątpliwości co do sposobu działania zarządcy tymczasowego.

Wynika z tego, iż czynności zarządcy przymusowego zmierzać muszą w kierunku zbycia „środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych”. Wobec takiego brzmienia przepisu można skłaniać się więc ku interpretacji, iż proces zbycia przedsiębiorstwa w całości powinien być podstawowym scenariuszem. Potwierdza to art. 23 Ustawy -zgodnie z którym „przedsiębiorstwo objęte zarządem powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe.

Zadaniami zarządcy przymusowego są na podstawie art. 6a ust. 11 Ustawy:  (a) zapewnienie ciągłość działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, (b) zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności na zarządcę przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego, w tym reprezentuje podmiot gospodarczy, (c) wykonywanie  prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu,  (d)  podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń  lub innych działań określonych w Rozporządzeniu Rady (UE) 765/2006 oraz Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014.

Oznacza to przejęcie prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Zarządca dokonuje spisu nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących osobie albo podmiotowi wpisanym na listę praw majątkowych, a także sporządza spis należności.

Jednak najważniejszym celem zarządu przymusowego ustanowionego dla spółki jest zbycie posiadanych przez Spółę środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych.

Ustawa wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorstwo objęte zarządem powinno być sprzedane w całości, chyba że nie jest to możliwe,  ze względów ekonomicznych lub z innych przyczyn, wówczas można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Możliwa jest także inna interpretacja Ustawy. Przepisu art. 6a ust. 23 Ustawy brzmi: „Przedsiębiorstwo objęte zarządem powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe”. Jeżeli zarządem objęta jest spółka, a nie przedsiębiorstwo to pojawiają się wątpliwości co od wykładni powyższego przepisu. Biorąc pod uwagę tylko treść przepisu, nie znajdzie on zastosowania w sytuacji, gdy zarządem objęta jest spółka. To przecież spółka, a nie przedsiębiorstwo jest objęte zarządem. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym rozumiane jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.  W konsekwencji przepis nie znajdzie zastosowani dla spółki objętej zarządem przymusowym.

Pojęcie przedsiębiorstwa ma w prawie polskim także inne znaczenia tzn. podmiotowe i funkcjonalne. W znaczeniu podmiotowym przedsiębiorstwo to pewna masa majątkowa funkcjonująca jako podmiot w obrocie prawny. W znaczeniu funkcjonalnym pojęcie to oznacza pewną określoną działalność gospodarczą, zarobkową, celową, posiadającą charakter zawodowy. 

Gdyby uznać, że w art. 6a ust. 23 Ustawy termin jest użyty w znaczeniu podmiotowym lub funkcjonalnym, czyli upraszczając podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, wykładnia przepisu będzie zupełnie inna.  Zarządca będzie zobowiązany do zastosowania się do obowiązku sprzedaży przedsiębiorstwa, chyba że nie jest to możliwe.  Wydaje się, że ta druga wykładnia, ze względu na cele Ustawy, takie jak m.in. zachowanie miejsc pracy czy ciągłości świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym jest bardziej właściwa.

Ustawa, w naszej ocenie, wprowadza zasadę zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem, przede wszystkim poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów ekonomicznych lub z innych przyczyn, w postaci sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dlatego, wobec kształtującej się dopiero praktyki, należy rekomendować przeprowadzenie procesu zbycia przedsiębiorstwa w całości jako podstawowego scenariusza.

Zgodnie z Ustawą, jeżeli sprzedaż przedsiębiorstwa objętego zarządem jako całości nie jest możliwa ze względów ekonomicznych lub z innych przyczyn, można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ustawy nie wskazują co zrobić, jeżeli także do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie dojdzie lub będzie nie celowe. Powstaje wątpliwość czy w takim przypadku jest możliwa sprzedaż poszczególnych zasobów gospodarczych. Pytanie to niewątpliwe będzie przedmiotem dalszych analiz i interpretacji.

Czas na realizację obowiązków zarządcy przymusowego nie jest długi.

Na marginesie można też rozważać czy ustanowienie zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy (jako podstawowy scenariusz określony Ustawą)  nie należy uznać za okres zbyt krótki, aby skutecznie przygotować spółkę, zwłaszcza taka która przez kilka miesięcy prawdopodobnie nie funkcjonować w związku z wpisem na listę sankcyjną, do zbycia aktywów i przeprowadzić procedurę zbycia aktywów. Zwrócić przy tym należy uwagę na często niezwykle skomplikowaną sytuację w związaną brakiem ciągłości zarzadzania, brakiem procedur dot. bezpieczeństwa, przechowywania danych, monitorowania działalności,  procedur dotyczyć kontroli kontrahentów i procedur dot. sprzedaży majątku,  co  obok weryfikacji stanu prawnego i przygotowania spółki do sprzedaży – będzie wyzwaniem dla zarządcy. W praktyce nie można bowiem pominąć uporządkowania sytuacji prawnej spółki, jeśli jej „zasoby gospodarcze”  mają być zbyte po cenie odzwierciedlającą ich wartość. Tylko same czynności związane z objęciem przedsiębiorstwa i uregulowaniem jego sytuacji ekonomiczne i prawnej mogą w wielu przypadkach przekroczyć 6 miesięcy, a dopiero po tej fazie można przystąpić do zorganizowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży. Pewnym wentylem bezpieczeństwa jest możliwość przedłużenia o kolejne 6 miesięczne okresy, nie dłużej jednak łączenie niż 24 miesiące.

Autorzy:

Zespół JBW pod kierunkiem Mec. Justyny Bójko

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Budowanie standardów czyli ESG w sektorze budownictwa

ESG - czego dotyczy i dla kogo jest? ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny i korporacyjnym stają się coraz bardziej namacalny i mierzalny. Coraz większy ma też wpływ na biznes. Regulacje które dobrze...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.