Krótki przewodnik po Green Lease

paź 11, 2023

Krótki przewodnik po Green Lease

Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności.

Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego green lease lub najmem ekologicznym lub zieloną umową najmu. Green lease to rodzaj umowy najmu mającej na celu dostosowanie interesów najemcy i wynajmującego w zakresie efektywności energetycznej, oszczędzania wody i innych środków przyjaznych dla środowiska w budowie, eksploatacji i użytkowaniu powierzchni komercyjnych.  

Rynek nieruchomości a realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Umowy green lease zawierają narzędzia zobowiązujące zarówno wynajmującego, jak i najemcę – wymagające zarówno podjęcia działań, do których w innym przypadku nie zostaliby zachęceni, jak i obiektywną poprawę efektywności środowiskowej budynku. Po stronie zarządzających aktywami i wynajmujących nieruchomości włączenie praktyki umów green lease jest sygnałem dla rynku, że organizacja ma zdefiniowaną politykę ESG – m.in.:
posiada jasno zdefiniowane cele środowiskowe, deklaracja realizacji celów środowiskowych nie jest pozorna (unikanie marketingu środowiskowego), organizacja posiada mierzalne  instrumenty realizacji celów dotyczącą zielonego najmu, kierownictwo jest zaangażowane w realizację celów i zrozumienie wartości ekologicznych, dąży się do stosowania rozwiązań  efektywnych środowiskowo w inżynierii budowlanej, wdrożono komunikację zewnętrzną dotyczącej celów środowiskowych.

Szereg organizacji zajmuje się intensywnie promowaniem koncepcji i przygotowaniem przewodników dla wynajmujących i najemców[1]. Udostępniają one wskazówki dotyczące zapisów ekologicznych umów najmu, tworzą standardy dla właścicieli nieruchomości i najemców dotyczące współpracy w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonych praktyk.

Jak kształtować zapisy umów zielonego najmu

Rynek kształtuje powoli instrukcje dotyczące wpisywania praktyk związanych z ekologią i zarządzaniem w umowach najmu, jednak już dziś istnieją kluczowe punkty, które należy zawrzeć w  takiej zielonej umowie najmu.

Nie ma jednego, standardowego zielonego najmu – każdy jest inny i będzie zależał od konkretnych priorytetów zarówno wynajmującego, jak i najemcy. 

Poniżej  przestawiamy kilka wskazówek, jak kształtować zapisy umów zielonego najmu :

 1. W obszarze certyfikacji budynku: Ponieważ wiele umów najmu, zwłaszcza komercyjnego zawierana jest na etapie realizacji inwestycji umowa już etapie budowy lub przebudowy może wymagać od wynajmującego uzyskania konkretnego poziomu certyfikatów budownictwa zrównoważonego. Umowa najmu może wymagać od wynajmującego uzyskania certyfikatów budynków ekologicznych, takich jak ENERGY STAR, LEED , BREEAM lub innych albo utrzymania istniejących certyfikatów.
 2. W obszarze efektywności energetycznej: Zielona umowa może wymagać od wynajmującego wprowadzenia energooszczędnych ulepszeń w budynku, takich jak instalacja energooszczędnego oświetlenia lub systemów HVAC albo wymagać od najemcy wyłączenia oświetlenia i sprzętu, gdy nie jest używany.Umowa  może wymagać  także aby  prowadzone były modernizacje i audyty energetyczne – wymusi to przeprowadzenie modernizacji systemów i wyposażenia budynku  (zgodnie z dostępnymi wytycznymi) lub przeprowadzenie audytów energetycznych w ustalonych odstępach czasu.
 3. W obszarze energii odnawialnej: Zielona umowa najmu może zawierać szczegółowe sformułowania dotyczące finansowania, instalowania i obsługi odnawialnej na terenie  przedmiotu najmu (budynku, inwestycji) lub określać określony procent energii elektrycznej zakupionej przez najemcę, który musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.
 4. W obszarze gospodarki wodą: Zielona umowa może przewidywać obowiązki dotyczące oszczędzania wody, takie jak wymóg instalacji toalet o niskim przepływie, nisko przepływowych kranów lub instalacji prysznicowych.
 5. W obszarze jakość powietrza: Zielonaumowa najmu może zawierać klauzule dotyczące wentylacji i filtracji powietrza (np. zgodnie z obowiązującymi normami i/lub wymagać od najemców minimalizacji lub wyeliminowania stosowania toksycznych środków czyszczących i farb.
 6. W obszarze redukcji ilości odpadów: Zielona umowa najmu może zawierać postanowienia dotyczące redukcji ilości odpadów, takie jak wymaganie od wynajmującego zapewnienia obiektów do recyklingu i kompostowania. Najemca może być również zobowiązany do wdrożenia praktyk, takich jak ograniczenie zużycia papieru lub zaangażowanie się w program recyklingu.
 7. W obszarze ograniczania emisji związanych z transportem: Umowa  najmu ekologicznego  może zawierać postanowienia wspierające redukcję emisji pochodzących z transportu  np. pracowników, w tym wymaganie od wynajmujących zapewnienia przechowalni rowerów lub wymaganie od najemców zapewnienia swoim pracownikom świadczeń tranzytowych.
 8. W obszarze opomiarowania: Zielone umowy najmu mogą zawierać postanowienia umożliwiające właścicielom opomiarowanie powierzchni i/lub sprzętu najemców w celu dokładnego monitorowania energii i emisji oraz ułatwienia raportowania, porównywania i zapewniania zgodności. Wynajmujący może wymagać od najemcy zgłoszenia tego faktu, także gdy zmienia, modernizuje lub reinstaluje systemy w przedmiocie najmu.
  W przypadku podliczników umowa najmu może również przewidywać, że wynajmujący i najemca muszą udostępniać wszelkie posiadane dane dotyczące efektywności środowiskowej budynku. Klauzule te mogą być szczególnie pomocne dla wynajmujących w przypadku niektórych umów najmu (umowy typu triple-net), w których najemcy zazwyczaj kontrolują dostęp do mediów. Prognozuje się jednak, że udostępnienie  danych kontrolowanych przez właściciela może również zwiększyć zaangażowanie najemców w inicjatywy dotyczące efektywności energetycznej i promować przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk. Ponieważ praktyka ta ingeruje w model biznesu wynajmujących klauzule dotyczące udostępniania danych powinny zawierać sformułowania dotyczące częstotliwości raportowania oraz rodzajów mediów i wskaźników, które należy zgłaszać.

 Inne klauzule, które wato wspomnieć i zastosować to:

 • klauzule przejściowe dotyczące ulepszeń – w przypadku rozliczania przez najemców pełnych kosztów mediów potrzeba jest dodatkowa motywacja dla inwestorów aby inwestować  w modernizacje zmniejszające zużycie energii, obieg zamknięty wody itp. (ponieważ uzyskane oszczędności trafią do najemcy)  zielone umowy najmu mogą zawierać klauzulę „przejściową”, która umożliwi właścicielom przeniesienia kosztów ulepszeń kapitałowych na najemców jako koszty operacyjne.
 • klauzule dotyczące modernizacji i nakładów – umowy mogą przewidywać ściśle określone obowiązki wynajmującego dotyczące przebudowy i modernizacji budynków – włącznie z obowiązkiem zastosowania technologii i materiałów zgodnych z ustalonymi poziomami ekologicznymi i śledzenia ścieżki utylizacji materiałów lub poddania recyklingowi.
 • klauzule dotyczące zrównoważonych zakupów – umowy mogą wymagać od najemców wyboru energooszczędnych urządzeń (np. sprzętu biurowego z certyfikatem ENERGY STAR) i materiałów produkowanych w sposób zrównoważony (podczas przebudowy i adaptacji).
 • klauzule zgodności z przepisami  lokalnym –w krajach europejskich, w których obowiązują rygorystyczne standardy budowlane, praktyka ta ma mniejsze znaczenie, jednak uwzględnianie sformułowań dotyczących zielonego najmu w umowach najmu  zawieranych w krajach o różnych reżimach prawnych wymaga dużej staranności w poszukiwaniu i przestrzeganiu regulacji miejscowych. Zapisy takie umożliwiają dzielenie się opłatami i karami z najemcami w przypadku nieprzestrzegania przepisów miejscowych.

Formy postanowień dotyczących zielonego najmu

Zapisy umów zielonego najmu w ramach zasady swobody umów mogą być dowolnie kształtowane pomiędzy stronami – o ile pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Najczęściej praktykowane jest inkorporowanie postanowień do całej standardowej umowy najmu. Możliwe jest też włączenie zapisów dotyczących zielonego najmu jako osobnego załącznika do standardowej umowy najmu.

Organizacje promujące zielony najem rekomendują ujęcie zapisów dotyczących zielonego najmu w treści umowy, aby zielony najem szybciej stał się częścią codziennej praktyki biznesowej i aby zapisy te zostały przyjęte jako element niezbędny wśród zapisów „standardowych” dla najemcy.

Wdrożenie praktyki zawierania umów zielonego najmu wymaga determinacji wynajmujących. Na ogół jednak wynajmujący (właściciel) dbający o zrównoważony rozwój postrzega zielone umowy najmu jako właściwe rozwiązanie umożliwiające zjednoczenie interesów i wysiłków w zakresie ESG z najemcami.

Na uwzględnienie zasługuje fakt, iż świadomość najemców i świadomość z korzyści płynących z wdrożenia praktyk zrównoważonego rozwoju jest czynnikiem stale rosnącym. W niektórych przypadkach najemca może być siłą napędową – jeśli to jego firma realizuje cele  zrównoważonego rozwoju firmy.

Przy kształtowaniu takich zapisów umów zielonego najmu warto rozważyć zaangażowanie specjalistów ds. budownictwa, architektury i konsultantów ds. ESG – jako znających specyfikę obiektów.

Zielony najem jest dziś „dobrą praktyką” rynku, jednak niebawem stanie się jego priorytetem. Zanim to się stanie potrzebne jest zainteresowanie zarządzających aktywami, wynajmujących  a także współpraca najemców, ekspertów ESG. Jedną ze ścieżek budowy takiej komunikacji jest  transparentność działań interesariuszy.


[1] m. in. Building Owners and Managers Association Internationa i Green Lease Leaders

Autorzy:

Justyna Bójko – Radca prawny, Partner Zarządzający

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Budowanie standardów czyli ESG w sektorze budownictwa

ESG - czego dotyczy i dla kogo jest? ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny i korporacyjnym stają się coraz bardziej namacalny i mierzalny. Coraz większy ma też wpływ na biznes. Regulacje które dobrze...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.