Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Inwestycje w przemyśle ciężkim

Nasi prawnicy świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania procesów nabycia spółek sektora przemysłu ciężkiego, a także przygotowania projektów restrukturyzacji. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów z branży przemysłu wydobywczego i produkcji, sektora kolejowego i spożywczego. Nasi prawnicy tworzyli i prowadzili obsługę holdingów.

Nasi prawnicy mają doświadczenie  w doradztwie prawnym w zakresie przygotowania inwestycji oraz procesów inwestycyjnych w przemyśle wydobywczym, kolejowym, energetycznym, hutniczym, transportowym, produkcji surowców, a także w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów i kierowaniem zespołami prawników prowadzących obsługę wewnętrzną.

Realizowaliśmy due diligence oraz prowadziliśmy sprawy związane z przekształceniami dotyczącymi majątku produkcyjnego, regulowaniem stanów prawnych majątku przemysłowego oraz infrastruktury sieciowej, a także w zakresie pozyskiwania pozwoleń związanych z realizacją procesów inwestycyjnych w branży przemysłowej.

Zajmujemy się doradztwem w zakresie wykorzystania majątku (m. in. odzyskanie terenu, budowa fabryki, budowa połączeń kolejowych, projekt deweloperski uzupełniający zagospodarowanie terenów poprzemysłowych).

Nasi prawnicy pracowali także nad projektem rewitalizacji gruntów poprzemysłowych w tym w portach i przystaniach morskich oraz wykorzystania infrastruktury portowej w zakresie przygotowania studiów i planów miejscowych. Posiadamy doświadczenie w regulacji stanów gruntów i majątku na terenach portów oraz innych trenów zamkniętych. Przygotowywaliśmy opnie dotyczące stosowania przepisów UE w zakresie infrastruktury portowej.

Doradzaliśmy w zakresie systemów bezpieczeństwa w portach, także realizacji robót związanych z infrastrukturą portową.

Sporządzaliśmy ekspertyzy dotyczące wykonywania prac  inwestycyjnych na terenach zamkniętych (w tym portów morskich) oraz regulacji stanu bocznic kolejowych w portach.

 

RESTRUKTURYZACJE, FUZJE I PRZEJĘCIA

 • przygotowanie analiz due diligence przedsiębiorstw lub środków produkcji
 • prowadzenie procesów związanych ze sprzedażą, przekształceniem i restrukturyzacją dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i spółek sektora ciężkiego
 • wsparcie procesów zakupu, przekształcenia i tworzenia przedsiębiorstw w sektorze hutniczym, portowym, stoczniowym, wydobywczym, transportowym i obronnym
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesów nabycia przedsiębiorstw
 • przygotowywanie projektów planów restrukturyzacji zakładów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania majątku
 • przygotowywanie oraz wsparcie prawne w zakresie negocjacji umów sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części z uwzględnieniem umów dotyczących majątku produkcyjnego, utrzymania ruchu, wydzierżawienia infrastruktury, utworzenia operatorów infrastruktury, a także budowy i eksploatacji instalacji oraz ciągów technologicznych
 • reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wraz z przygotowaniem wymaganych pism procesowych
 • doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia połączeń transgranicznych pomiędzy polskimi a zagranicznymi spółkami
 • doradztwo prawne w zakresie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstw oraz aktywów w szeregu transakcji multi jurysdykcyjnych;
 • doradztwo prawne w procesach wprowadzenia na polski rynek inwestorów zagranicznych
 • obsługa prawna emisji obligacji na rynku polskim przez spółki zagraniczne

 

INWESTYCJE W PRZEMYŚLE

 • prowadzenie procesów związanych z przekształceniami majątkowymi dużych przedsiębiorstw sektora kolejowego
 • doradztwo prawne w procesach przekształcenia i restrukturyzacji majątku sektora górniczego, przemysłowego i transportowego
 • badanie prawne ryzyk i możliwości inwestycyjnych
 • badanie stanu prawnego środków produkcji oraz majątku, strategicznych elementów majątku i procesów zarządzania produkcją dużych przedsiębiorstw
 • kompleksowe analizy w zakresie dóbr niematerialnych i doradztwo w sprawach wykorzystania know-how
 • negocjacje, opinie i procesy w zakresie zabezpieczeń majątkowych oraz podziału majątku produkcyjnego
 • doradztwo prawne przy realizacji nowych projektach inwestycyjnych (budowa zakładu, budowa linii produkcyjnej oraz prowadzenie spraw administracyjnych związanych z postępowaniami inwestycyjnym – w tym środowiskowymi, oddziaływaniem inwestycji oraz procesem projektowania, lokowania, przygotowania, budowy i odbioru inwestycji przemysłowych
 • doradztwo w zakresie inwestycji PPP

 

MAJĄTEK PRZEMYSŁOWY

 • doradztwo prawne w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i majątku przemysłowego
 • przygotowywanie analiz due diligence przedsiębiorstw lub środków produkcji na potrzeby zakupu, przekształcenia lub zmiany profilu działalności w sektorze przemysłu ciężkiego
 • obsługa prawna i doradztwo przy transakcjach sprzedaży, nabycia oraz dzierżawy nieruchomości przemysłowych
 • obsługa prawna holdingów inwestycyjnych i badanie stanu prawnego majątku znajdujących się w obszarze zainteresowania inwestycyjnego holdingu
 • opracowanie projektów infrastrukturalnych oraz doradztwie w zakresie przygotowania gruntów dla potencjalnych inwestorów
 • regulacja stanów prawnych majątku przemysłowego i oraz infrastruktury sieciowej
 • doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem pozwoleń związanych z realizacją procesów inwestycyjnych w branży przemysłowej

 

INWESTYCJE PORTOWE:

 

 • wsparcie prawne przy przygotowaniu projektów inwestycyjnych na obszarze portów
 • badanie stanu prawnego spółek zlokalizowanych na terenie portów (stoczniowych, zrządzających infrastrukturą)
 • pomoc prawna przy transakcjach dotyczących majątku w portach
 • regulacja stanów prawnych infrastruktury portowej (nabrzeża, urządzenia portowe, bocznice)
 • sporządzanie opracowań dot. zastosowania UOIG w portach morskich oraz doradztwo prawne w zakresie praktycznego wykorzystania UOIG
 • pomoc prawna w zakresie przygotowania koncepcji budowy centrum kompetencji morskich
 • prowadzenie sporów dotyczących dzierżawy i nabycia gruntów na terenach zamkniętych (portów)
 • sporządzanie umów i doradztwo przy procesach inwestycyjnych w portach, w tym umowy z wykonawcami, spory i negocjacje
 • przygotowanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów, w tym m. in. umów dot. transakcji sprzedaży, najmu i dzierżawy infrastruktury portowej

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.