Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Zamówienia publiczne

Nasi prawnicy doradzają w zakresie przygotowania i procedowania postępowań o udzielenie zamówień publicznego, a także przygotowania SIWZ i pozostałej dokumentacji niezbędnej do poprawnego przeprowadzenia zamówienia publicznego – szczególnie w zakresie postępowań dot. robót budowlanych infrastruktury oraz bezpieczeństwa.

Wspieraliśmy naszych Klientów przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowaniach odwoławczych w projektach dotyczących budownictwa kubaturowego, infrastruktury liniowej, infrastruktury kolejowej – łączna wartość dotychczas przeprowadzonych postępowań wynosi ponad 900 mln PLN.

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji w postępowaniach oraz prowadzeniem sporów, a także sporządzaniem pozwów, zawezwań do próby ugodowej, odwołań do KIO oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach.

Sporządzamy analizy, przewodniki i publikacje z zakresu zamówień publicznych – dotyczące m. in. interpretacji przepisów PZP, zielonych zamówień publicznych.

 

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • doradztwo w zakresie trybu udzielenia zamówienia publicznego
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja obejmuje m. in. zapytania ofertowe, wnioski, SIWZ, załączniki, wzory umów
 • pomoc prawna w zakresie oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także w zakresie wyboru Wykonawcy
 • obsługa procedury odwoławczej
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • wsparcie prawne w zakresie negocjacji zarówno z przedstawicielami Zamawiających, jak i Wykonawcami

 

ANALIZY I OPINIE PRAWNE

 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów PZP
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących umów zawieranych w PZP/PPP oraz w zakresie kontraktów realizacji inwestycji opartych na FIDIC
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie zielonych zamówień publicznych

 

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z PZP

 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • przygotowanie strategii oraz ścieżki prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń
 • przygotowanie dokumentacji związanej z dochodzeniem roszczeń – m. in. pozwu, zawezwania do próby ugodowej, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
 • wsparcie w negocjacjach kwestii roszczeniowych
 • przygotowanie opinii dotyczących roszczeń pod względem merytorycznym i oszacowania wartości
 • doradztwo w zakresie metodologii dokumentowania roszczeń pod względem formalnym
 • analiza zasadności roszczeń z punku widzenia kontraktowego, negocjacje, wsparcie prawne uzgodnienia ugody
Michał Lutnicki
5

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki

Radca prawny

5

Paulina Radecka

Paulina Radecka

Prawnik

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.