Spory sądowe

Zajmujemy się przygotowaniem strategii oraz ścieżki prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa budowlanego prawa bankowego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie analizy oraz oceny zasadności prawnych roszczeń oraz negocjacji i sporów sądowych, a także przygotowania strategii oraz ścieżki prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach przedsądowych dotyczących zapłaty z roboty budowlane.

 

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, m.in. pozwów, zawezwań do próby ugodowej,

Prowadziliśmy sprawy dot. roszczeń w zakresie drogownictwa, infrastruktury liniowej, infrastruktury kolejowej o łączna wartość ok ponad 300 mln PLN.

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, m.in. pozwów, zawezwań do próby ugodowej,

Prowadziliśmy sprawy dot. roszczeń w zakresie drogownictwa, infrastruktury liniowej, infrastruktury kolejowej o łączna wartość ok ponad 300 mln PLN.

 

SPORY DOYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

 • analiza zasadności roszczeń, doradztwo prawne
 • badanie dokumentów, przygotowanie strategii procesowej
 • prowadzenie sporów sądowych z zakresu nieruchomości, takich jak:
 • powództwa windykacyjne
 • sprawy o zasiedzenie
 • powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności w wykonaniu umów przedwstępnych
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • powództwa o zwrot nakładów na nieruchomości
 • powództwa o odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • postępowania administracyjne z zakresu prawa budowlanego, nabywania nieruchomości, postępowania o udzielnie koncesji, dot. decyzji środowiskowych, eksploatacji urządzeń przemysłowych
 • spory administracyjne w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, regulacji stanów prawnych
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

 

ROSZCZENIA BUDOWLANE

 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących procesu inwestycyjnego i rozliczenia inwestycji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów, kar umownych, wykonania umów o roboty budowalne, umów deweloperskich,
 • prowadzenie sporów sądowych do. wykonywania umów zawartych w procesach budowlanych i w trybie PZP itp.
 • analiza zasadności roszczeń z punku widzenia kontraktowego, technicznego i kosztowego (przyjętej metodologii, pomocy w określaniu wysokości roszczeń)
 • przygotowanie opinii dotyczących roszczeń pod względem kontraktowym i kosztowym
 • doradztwo w zakresie metodologii dokumentowania roszczeń – kwestie formalne
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu negocjacyjnym i sądowym
 • przygotowanie strategii oraz ścieżki prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń
 • przygotowanie dokumentacji – pozwu, zawezwania do próby ugodowej
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

 

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu:
 • roszczeń powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta)
 • roszczeń powstałych w związku z błędami medycznymi (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta)
 • niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, nierównego traktowania pracowników, mobbingu, naruszenia zakazu konkurencji
 • umów z zakresu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

 

SPRAWY RODZINNE

 • doradztwo, mediacja
 • reprezentacja Klientów w sprawach:
 • o rozwód
 • o separację
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • o podział majątku wspólnego małżonków
 • o alimenty
 • o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi stron
 • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
5

Ryszard Strzelczyk

Ryszard Strzelczyk

Radca prawny

Michał Lutnicki
5

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki

Radca prawny

Justyna Burek-Wawrzyniak
5

Justyna Burek-Wawrzyniak

Justyna Burek-Wawrzyniak

Radca prawny

5

Ewa Bójko

Ewa Bójko

Radca prawny

5

Jan Lee

Jan Lee

Prawnik

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.