Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Infrastruktura

Nasi prawnicy doradzali przy lokowaniu, projektowaniu, budowie infrastruktury drogowej, kolejowej i przesyłowej – ciepłowniczej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, a także przy realizacji inwestycji wodnych – śródlądowych, portowych oraz związanych z infrastrukturą morską. Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy lokowaniu inwestycji liniowych na podstawie spec ustawy, przygotowaniu i negocjowaniu umów koncesyjnych na budowę infrastruktury drogowej oraz przygotowaniu decyzji koncesyjnych, przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP. Prowadzimy praktykę w zakresie obsługi prawnej z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, regulacji oddziaływań i uzyskania pozwoleń na eksploatację.

Kancelaria JBW doradza w zakresie regulacji stanów prawnych oraz posadowienia infrastruktury takiej jak: drogi, koleje, sieci, ciepłownie, urządzenia przetwórcze i produkujące energię –  współpracując z organami administracji samorządowej, rządowej szczebla centralnego, a także spółkami publicznymi, miejskimi i podmiotami prywatnymi.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami budowy infrastruktury, rozliczeniem inwestycji, roszczeniami wykonawczymi.

Opiniujemy i przygotowujemy dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie inwestycji kolejowych oraz sporów o zapłatę za roboty dodatkowe.

Zajmowaliśmy się opiniowaniem, przygotowaniem umów, a także prowadzeniem postępowań w zakresie wykorzystaniu majątku kolejowego – m. in. regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz infrastruktury kolejowej, współpracując przy tworzeniu umów dotyczących korzystania z infrastruktury kolejowych.

W Kancelarii JBW zajmujemy się także wykonaniem due diligence w zakresie infrastruktury na terenie zakładów przemysłowych, kopalni, portów (bocznice kolejowe, drogi, sieci przesyłowe) oraz infrastruktury należącej do dystrybutorów mediów  (np. energii, ciepła, gazów). Nasi prawnicy współpracowali przy regulowaniu stanów prawnych baz paliwowych i terminali przeładunkowych, a także doradzali przy procesach inwestycyjnych w zakresie budowy zakładów przemysłowych i przetwórczych (w zakresie surowców).

Przygotowujemy analizy prawne w zakresie bezpieczeństwa kolejowego (SRK), a także cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa logistyki i systemów portowych.

 

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO INFRASTRUKTURY

 • doradztwo prawne w zakresie regulowania stanu prawnego infrastruktury energetycznej, kolejowej, drogowej, telekomunikacyjnej
 • przygotowanie analiz, due diligence oraz opinii prawnych
 • negocjacje z właścicielami infrastruktury oraz gruntów zajętych pod infrastrukturę
 • wsparcie prawne w zakresie identyfikacji ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod infrastrukturę
 • sporządzanie analiz due diligence oraz opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów dotyczących tytułów do gruntu i naniesień, zagospodarowania przestrzennego, posadowienia infrastruktury i innych spraw gruntowych

 

REALIZACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

 • wsparcie prawne Klientów w  procesie budowy infrastruktury: kolejowej, stoczniowej, w  przemyśle ciężkim, inwestycji energetycznych
 • przygotowanie i opiniowanie umów w zakresie robót budowalnych dotyczących infrastruktury
 • przygotowanie umów i doradztwo przy negocjacji umów  na projektowanie,  prowadzenie  nadzoru nad realizacją, roboty dodatkowe i  umowy o oddaniu do eksploatacji oraz przeglądy infrastruktury
 • opiniowanie SIWZ robót budowalnych w dotyczących infrastruktury
 • doradztwo w zakresie przygotowania projektów infrastrukturalnych
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w przemyśle
 • doradztwo przy budowie infrastruktury wewnątrzzakładowej i przemysłowej (huty, energetyka, zakłady stalowe, stocznie, zakłady przetwórcze)
 • doradztwo prawne w zakresie projektowania i budowy infrastruktury liniowej – drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami płynącymi

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INFRASTRUKTURZE

 • sporządzanie dokumentów przetargowych (SIWZ, dokumenty)
 • opinie i interpretacje w zakresie SIWZ, przygotowanie zapytań do zamawiającego
 • sporządzenie i opiniowanie umów ramowych dla zamawiających
 • negocjowanie umów na budowę i modernizację infrastruktury
 • sporządzenie umów z uczestnikami procesu budowlanego w zakresie infrastruktury
 • prowadzenie sporów w zakresie realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych
 • interpretacje i opinie z zakresu PZP

 

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

 • sporządzenie analiz w zakresie systemów bezpieczeństwa infrastruktury
 • doradztwo prawne w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury
 • doradztwo prawne w zakresie zastosowania nowych technologii w inwestycjach infrastrukturalnych
 • analizy w przedmiocie rozwiązań technicznych i zastosowania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • opiniowanie i doradztwo przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej

 

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

 

 • analizy w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • doradztwo przy realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • sporządzanie opracowań oraz publikacji w przedmiocie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • doradztwo w procesie planowania, przygotowania i lokowania infrastruktury z zakresu obrony cywilnej
Michał Lutnicki
5

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki

Prawnik

5

Paulina Radecka

Paulina Radecka

Prawnik

5

Jan Lee

Jan Lee

Prawnik

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.