Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a roszczenia przedsiębiorców

sty 30, 2023

Kilka chwil temu zakończyła się konferencja z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, zapowiadane ograniczenia mocno uderzą w gospodarkę jak i w życie codziennie mieszkańców.

Wprowadzenie ograniczeń od samego początku wiązało się z wątpliwościami legislacyjnymi, o których mówiło wielu prawników wskazując, że tego typu ograniczenia wprowadzone w drodze rozporządzenia budzą wątpliwości. Pojawiło się wiele głosów wskazujących konieczność wprowadzenia stanu nadzwyczajne, pomimo tych postulatów płynących od przedstawicieli doktryny jak i praktyków ustawodawca nie zdecydował się na zmiany sposobu prowadzenia ograniczeń. Brak chęci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego został dziś potwierdzony.

Przypomnijmy, iż początkowo koronawirus wywołał ogromny lęk i strach, bowiem do Polski dobiegały wiadomości z Włoch, które były pogrążone zmaganiami z COVID 19. Do Polski dobiegały przerażające informacje, wielu mieszkańców Polski jak i innych krajów samodzielnie zaczęło się izolować z obawy o życie i zdrowie swoich bliskich. Początkowy lęk wiązał się głównie z niewiedzą na temat przeciwnika, z czasem zaczęto wprowadzać przymusowe restrykcje. Święta Wielkanocne w 2020 roku stały się pełne obaw, zamknięto szkoły, sklepy, restauracje nawet Kościoły. Rząd w miarę możliwości wprowadził świadczenia dla podmiotów, które ucierpiały na skutek ograniczeń. Jednak z czasem lęk o zdrowie przerodził się w lęk o aspekt ekonomiczny. Tuż po wspomnianych świętach przedsiębiorcy rozpoczęli liczyć straty, bowiem rządowe tarcze okazały się niewystarczające. Wielu przedsiębiorców wzywało Skarb Państwa do zapłaty odszkodowań. Część z przedsiębiorców zdecydowała się jednak działać mimo licznych obostrzeń. Efektem jednego z takich działań jest Postanowienie Sądu Rejonowego w Sopocie, II W 747/20 z dnia 08.01.2021 r. w którym Sąd wskazał, iż delegację ustawową do wydawania rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112). Niemniej jednak zakaz działania hoteli, kin, galerii, muzeów oraz miejsc użyteczności publicznej stanowi ograniczenie podstawowych praw i wolności konstytucyjnych, a zatem wymaga istnienia przesłanek określonych w ustawie zasadniczej.

Zgodnie, bowiem z dyspozycją 233 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenie działalności gospodarczej może nastąpić w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Obecnie nie wprowadzono w Polsce tego stanu nadzwyczajnego, mimo że istnieją przesłanki do jego wprowadzenia (określone w z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. 2017 poz. 1897). W związku z tym przepisy prawne w tym zakresie powinny uwzględniać zasadę określoną w art. 22 Konstytucji RP, zgodnie z którą ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej można wprowadzić jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Mając na uwadze powyższe można kwestionować podstawę prawną zakazu prowadzenia hoteli czy kin, wszakże zakazy te naruszają elementarne prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji RP.

O sprawach zrobiło się głośno za sprawą Wyroków Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2021 r. sygn. akt II KK 74/21, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2021 r. sygn. akt II KK 97/21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2021 r. sygn. akt II KK 64/21) które uwzględnił kasację i uchylił wyroki, w których nałożono mandaty na osoby, które nie zastosowały się do zakazu przemieszczania się.

Odnosząc się do przedmiotowych orzeczeń należy wskazać, iż są to orzeczenia w sprawach karnych w związku z założonymi mandatami lub karami grzywny. Część z tych kar nie była wysoka, wszakże były to mandaty opiewające na kwotę 100 czy 200 złotych. Jednakże to obszerne uzasadnienie w sprawach karnych, może zostać wykorzystane w sprawach cywilnych, których skutki będą zdecydowanie bardziej dotkliwe dla Skarbu Państwa niż uchylenie mandatu za kilkaset złotych.

Dodatkowo, te orzeczenia mają też aspekt społeczny, bowiem mogą się przyczyniać do nieprzestrzegania obostrzeń, co do których legalności wypowiedział się Sąd Najwyższy.

Podsumowując Sąd Najwyższy wskazał, iż nałożone ograniczenia nie miały odpowiedniej podstawy prawnej. Wydanie tych orzeczeń skutkuje intensyfikacją rozważań na temat odpowiedzialności Skarbu Państwa, bowiem jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Ponadto, jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Przedmiotowa sytuacja może spowodować, iż rok 2021, a zwłaszcza 2022 będzie czasem paraliżu polskich sądów cywilnych z uwagi na znaczną ilość spraw o naprawie szkody jaką ponieśli. Nie ulega wątpliwości, iż Sądy są niewydolne, ilość spraw przypadającą na sędziów w niektórych wydziałach jest zbyt duża, setki tysięcy dodatkowych spraw sądowych spowodują, iż na wyrok będziemy czekać latami, ale to nie powinno nikogo zniechęcać. Dodatkowo może pojawić się problem z ilością biegłych, bowiem szkoda i jej wysokość musi zostać wykazana, warto pamiętać o możliwości ustanowienia biegłego ad hoc (!), Liczna dywersyfikacja podmiotów, które ucierpiały na skutek ograniczeń powoduje, iż nie możliwym jest przyjęcie jednej kwoty. Każdy przedsiębiorca ponosi inne koszty, ale też ma innych przychód z działalności. Każdy z hoteli gości inną ilość gości, nie zawsze ten większy hotel będzie generował większy zysk, podobnie z restauracjami, których koszty działalności są różne w zależności od typu lokalu. Specyfika tego postępowania jest zawiła i nie sposób ją wyjaśnić w krótkim artykule, ponadto opinie biegłych zazwyczaj są kwestionowane, przez jedną lub obie strony postępowania.

Ścieżka działań w postponowaniu sądowym

Warto przed wszczęciem postępowania oszacować swoją szkodę, pamiętając, że ja należy wykazać, czyli na podstawie księgą rachunkowych jaki można było uzyskać w danym okresie. Ta kwota jest potrzebna, bowiem wskazuje wartość przedmiotu sporu.

Dalej kary umowne które ponieśliśmy, kwotę za zmarnowany towar (istotne w przypadku restauracji, hoteli) koszty utylizacji zmarnowanej żywności. Takie roszczenie nie może się opierać na odczuciu lub chęci. Przedsiębiorcy z branży hotelowej będą musieli wykazać ilość przeciętnego obłożenia w danym okresie, podobnie restauratorzy czy fryzjerzy.

Będąc w posiadaniu tych danych można przystąpić do konstrukcji pozwu, jednak przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto wysłać wezwanie do zapłaty, celem wykazania próby polubownego zakończenia sporu.

W takiej sprawie sąd z pewnością powoła biegłego, który może nie potwierdzić dokonanych obliczeń lub wskazać, że z przedstawionego materiału dowodowego nie można tego ustalić. Do opinii biegłego możesz wnieść zarzuty, tu bardzo istotna jest rola pełnomocnika procesowego.

Pamiętaj, to na powodzie spoczywa ciężar dowodowy, zgodnie z art. 6 k.c.

Przed wniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego przedsiębiorców może hamować opłata sądowa, bowiem przy wysokich roszczeniach będzie ona znaczna. W tym aspekcie można wspomóc się instytucją zwolnienia od kosztów sądowych, oczywiście zwolnienie od kosztów sądowych osób prawnych jest rzadkością, jednakże większość przedsiębiorców będzie mogła wskazać, brak dostatecznych środków. Konieczność wykazania wszystkich przesłanek niezbędnych do uzyskania odszkodowania będzie wymagała specjalistycznej wiedzy i doświadczenia przy prowadzeniu tego typu spraw, jednakże dla wielu przedsiębiorców może się okazać koniecznością.

Dodatkowe obostrzenia, które dziś zostały zapowiedziane uwypuklą problem aspektu ekonomicznego, bowiem większość przedstawicieli tzw. branży beauty to mali i mikroprzedsiębiocy dla których nawet 2 tygodnie obostrzeń może mieć tragiczne skutki. Odnosząc się do skutków, nie sposób pominąć branże których działalność nie została ograniczona, lecz skutki będą dla nich dotkliwe. Wiele przedszkoli, żłóbków korzysta z cateringu, podobnie hotele, które korzystają z zewnętrznych pralni. Gospodarka pomimo, iż jest podzielona na sektory to jednak funkcjonują one niczym naczynia połączone.

Podsumowując działania Rzecznika Praw Obywatelskich były słuszne i konieczne to jednak mogą przyczynić się do otworzenia puszki Pandory, z którą nie tylko rządzący będą musieli sobie poradzić, bowiem wielu przedsiębiorców wystąpi na drogę postępowania sądowego, mając w ręku zasadne argumenty przemawiające na ich korzyść, które przy uzyskaniu odpowiedniej pomocy mogą zakończyć się zasądzającym wyrokiem.

Martyna Curyło – Radca Prawny
Justyna Bójko – Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarii JBW
Taisa Plewa – Prawnik

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.