Tarcza 6.0? Where are you?

sty 29, 2023

Od kilku tygodni pojawiają się coraz to liczniejsze informacje o tarczy 6.0. Pojawiły się liczne publikacje, jakie branże mogą skorzystać, a także pochlebne opinie, iż jest to znaczna pomoc dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią.

Niestety popularna tarcza 6.0, czyli Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych druk sejmowy nr 704 długo oczekiwał w Sejmie na uchwalenie. W dniu 19 listopada 2020 udało się ustawa została uchwalona. W dniu 20 listopada 2020 ustawa została przekazana do Senatu. Po burzliwej dyskusji w Senacie została przyjęta z poprawkami. Senat na posiedzeniu w dniu 28 listopada przyjął ustawę wprowadzając do niej aż 451 poprawek (!). Senat w uzasadnieniu uchwały wskazał “Biorąc pod uwagę, że negatywne skutki epidemii COVID 19wraz z upływem czasu pogłębiają się i dotykają szerszej grupy podmiotów, Senat zdecydował o wprowadzeniu poprawek, które zmierzają do rozszerzenia katalogu rozwiązań i instrumentów prawnych o charakterze pomocowym. Ich zadaniem jest zminimalizowanie wpływu pandemii na gospodarkę, przedsiębiorców i ich pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów publicznych Senat przyjął poprawki
* umożliwienie prowadzenia sprzedaży napojów o zawartości alkoholu do 18% przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców posiadających zezwolenie, na podstawie umowy zawieranej na odległość (sprzedaż przez Internet) (poprawka nr 1),
* objęcia wsparciem przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 30 listopada 2019 r., jeżeli uzyskany przez nich przychód w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (poprawka nr 69),
* uproszczenia procedury rozpatrywania wniosków w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności podmiotów korzystających ze wsparcia (poprawka nr 73)
* umożliwienia radom gmin wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a także przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (poprawka nr 75),
* stworzenia dla jednostek samorządu terytorialnego podstawy prawnej umożliwiający im, w związku z sytuacją epidemiczną, podjęcie uchwały budżetowej do dnia 31 marca 2021 r. (zamiast do dnia 31 stycznia) i funkcjonowanie do tego czasu w oparciu o prowizorium budżetowe (poprawka nr 76),
* doprecyzowania źródła i sposobu finansowania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego (poprawka nr 222 i 226),
* przyznania prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, działalności artystycznej, działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej (poprawka nr 224),
* stworzenia podstawy prawnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (poprawka nr 225),
* zakwalifikowania instrumentu wsparcia, jakim są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy jako jednego z rodzajów pomocy publicznej zgodnego z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (poprawka nr 294),
* stworzenia możliwość wstrzymywania przez organy administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, oraz przywracania terminów, którym uchybiły strony postępowania, w szczególności w przypadku, gdy funkcjonowanie urzędów obsługujących organy administracji publicznej zostanie ograniczone ze względu na szerzące się zakażenia (poprawka nr 295),
* zawieszenia biegu terminu na wniesienie projektu ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt ustawy, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (poprawka nr 296),
* zwolnienie z opłaty targowej w okresie zagrożenia COVID-19 opłaty pobieranej w miejscach wyznaczonych do handlu przez radę gminy, (poprawka nr 439),
* zapewnienia radom gmin możliwości zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych albo przedłużenia terminu na jej wniesienie w 2021 r. (poprawka nr 438),
* doprecyzowania zasad ogłaszania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazu programów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poprawka nr 444),
* wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w celu doprecyzowania zasad przetwarzania przez Polski Fundusz Rozwoju danych dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie (poprawka nr 445),
* wydłużenia terminu wykorzystania wsparcia finansowego przez jednostki prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, do dnia 31 marca 2021 r. (poprawka nr 448),
przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejścia w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniając fakt, że ustawa ta nakłada na zamawiających szereg nowych obowiązków, których wykonanie w czasie kryzysu spowodowanego COVID-19 jest niemożliwe, tym bardziej że opóźniają się prace nad platformą elektroniczną
umożliwiającą m.in. bezpieczne składanie ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne (poprawka nr 447),
* doprecyzowania zasad udzielania wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (poprawka nr 449),
* zapewnienia urzędom pracy realizującym dotację oraz dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niezbędnego czasu do przygotowania się do wykonywania nakładanych na nie w tym zakresie zadań, w tym przygotowania wniosków o udzielenie nowych form wsparcia, umów, informacji dla urzędów oraz pracodawców, poprzez określenie odpowiedniej vacatio legis, a także określenia spójnego terminu wejścia w życie powiązanych ze sobą przepisów (poprawka nr 450).

W dalszej kolejności Senat uwzględnił postulaty w zakresie konieczności udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które nie zostały uwzględnione w ustawie, mimo że również znajdują się w trudnej sytuacji w następstwie COVID-19, Senat rozszerzył pomoc o następujące branże
* chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 55.10.Z)
* pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
* hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
* wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
* działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A) i organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
* przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
* działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
* pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
* działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) oraz działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
* działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A) oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29. B)

Przypominając wskazuję, iż poselski projekt przewidywał:
˘ Możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników są pilną potrzebą szeroko postulowaną.
˘ Czasowe zawieszenie stosowania ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w okresie, w którym możliwe jest uzyskanie wsparcia na podstawie art. 15g, art. 15g1, art. 15ga i art. 15gg ustawy o COVID-19 ma na celu ograniczenie otrzymania podwójnego wsparcia.
˘ dodatkowe jednorazowe świadczenia postojowe dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.
˘ 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.
˘ Zwolnienie z ZUS pod warunkiem
˘ prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
˘ zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
˘ wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Powyższe jest swoistym novum, bowiem dotychczas wystarczające było złożenie oświadczenia.
˘ Zgodnie z projektowanym przepisem osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.
˘ Proponuje się zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021.
˘ Przedłużenie możliwości finansowania zadań z ZFŚP do 30 czerwca 2021r.

Podsumowując, Senat dostrzegł część proponowanych zmian przez partnerów społecznych, jednakże pytanie umiejscowione na początku tego alertu wydaje się być najadekwatniejsze (Tarcza 6.0 Gdzie jesteś) bowiem, o przyznaniu pomocy w ramach tarczy 6.0 mówi się od października. Mimo, iż nie wszystkie postulaty zostały uwzględnione to wielu przedsiębiorców wyczekuje wsparcia. Pozostaje mieć nadzieję, iż parlamentarzyści zechcą przyjąć rolę świętego Mikołaja i chociaż w niewielkim zakresie wspomóc przedsiębiorców.

Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu Z tarczą czy na tarczy w którym będziemy informować o tym jaką pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy w tym trudnym dla nich okresie.

Martyna Curyło – Radca Prawny

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.