Sprawozdania finansowe w dobie koronawirusa

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, zazwyczaj jest to do dnia 31.03. kolejnego roku, z uwagi na okoliczność, iż dla większości podmiotów rok obrotowy rozpoczyna się i kończy wraz z rokiem kalendarzowym. Następnie sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem najczęściej w terminie do dnia 30.06. następnego roku. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli przy założeniu podjęcia uchwały w ostatnim dniu będzie to dzień 15.07.

Art. 15 zzh Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych upoważnił Ministra Finansów do przedłużenia ww. terminów.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, wydanym na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządzono, co następuje:

Terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

Terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 tej ustawy, przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

A, zatem w jakim terminie okresie pandemii koronawirusa Sp. z o.o. powinna zatwierdzić sprawozdanie finansowe? W jakim terminie ma złożyć sprawozdanie do KRS? W jakim natomiast terminie w okresie pandemii koronawirusa jednostka prowadząca działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym powinna zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych wydłużony został o 3 miesiące, a w przypadku jednostek nadzorowanych przez KNF o 2 miesiące, więc termin na zatwierdzenie upływa odpowiednio w dniu 30 września 2020 r. oraz w dniu 31 sierpnia 2020 r. w przypadku jednostek nadzorowanych przez KNF, jeśli ich rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.

W kwestii złożenia sprawozdania, zgodnie bowiem z art. art. 69 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Termin na złożenie dokumentów w KRS pozostał niezmieniony, albowiem liczony jest on od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i nadal wynosi on 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatem przy założeniu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w dniu 15 lipca 2020 termin na złożenie sprawozdania upływa w dniu 30 lipca 2020 r., a nie w dniu 15 października 2020 r.

Reasumując, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570), zwanym dalej rozporządzeniem, wydłużone zostały m.in. terminy do zatwierdzenia sprawozdań finansowych - o 3 miesiące, a w przypadku jednostek nadzorowanych przez KNF o 2 miesiące.

Pamiętać należy, iż zgodnie z § 10 rozporządzenia wyżej opisane przedłużenie terminów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Martyna Curyło – Radca prawny