Cykl dot. Zielonych Certyfikatów: Procedura ubiegania się o gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

W ślad za pierwszą częścią cyklu dot. opracowań w zakresie certyfikatów ekologicznych zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem z serii: Certyfikaty ekologiczne cz. II - Procedura ubiegania się o gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce.

1. Podmiot wydający zielone certyfikaty

Podmiotem wydającym zielone certyfikaty energetyczne w Polsce jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716)
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610)

3. Procedura ubiegania się o przyznanie certyfikatu lub o upoważnienie do jego sprzedaży/wydawania

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii jest jedynym w Polsce dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Natomiast jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.1

Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera:

1) oznaczenie wytwórcy energii elektrycznej;
2) określenie lokalizacji, rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, w którym została wytworzona energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii;
3) dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
4) określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii;
5) wskazanie, czy instalacja odnawialnego źródła energii określona we wniosku korzystała z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tych instalacjach;
6) wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii;
7) szacunkową wartość unikniętej emisji gazów cieplarnianych w związku z wytworzeniem i wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.

4. Wniosek o status Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Do wniosku należy dołączyć:

5. Długość ważności wydanego certyfikatu

Gwarancja pochodzenia (GO) jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia - po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia3.

6. Nadzór i kontrole

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, jest obowiązane:

a) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane:
odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub  na podstawie ustawy ‒ Prawo energetyczne lub
b) uiścić opłatę zastępczą4. 7. Koszty Stawka opłaty OZE wynosi w 2021 r. 2,20 zł netto za MWh5.

Małgorzata Puto - Prawnik
Konsultacje: Justyna Bójko – Partner Zarządzający w Kancelarii JBW

1 https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
2 Ibidem
3 Ibidem.
4 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610.
5 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021, Warszawa, dnia 27 listopada 2020 r.