Tarcza 6.0 jest i co nam dała?

Tarcza 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw trzeba przyznać, iż budzi skojarzenia z jedną z najpiękniejszych kolęd, wszakże od proroków ogłoszona, od długiego czasu wyczekiwana, upragniona i objawiła się w nocy, zwłaszcza, iż od godziny 16 jest ciemno. W dniu 14 grudnia 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Czy ta tarcza jest zbawieniem, pewnie dla części przedsiębiorców tak, dla części przedsiębiorców jest niewystarczająca, ale do rzeczy co dała tarcza.

* Dofinansowanie do miejsc pracy dla przedsiębiorców o przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

a) O takie świadczenie mogą ubiegać się tylko przedsiębiorcy którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, a także tacy którzy nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Wyjaśniając powyższe należy wskazać, iż spełnia taką przesłankę dłużnik niewypłacalny, czyli taki który zgodnie z najbardziej rygorystycznym orzecznictwem ma nieuregulowane chociaż jedno zobowiązanie. Przy bardzo rygorystycznej interpretacji braku uiszczenia nawet kwoty, powoduje, iż można przyjąć niespełnienie tejże przesłanki (!).

b) Ustawodawca wprowadził jednak uprawnienie do rozszerzenia powyższego katalogu w drodze rozporządzenia.

* Zostało wprowadzone uprawnienie dla rady gminy do wprowadzenia w drodze uchwały, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Dodatkowo Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. oraz płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

* Wydłużono czas do podjęcia uchwały budżetowej na rok budżetowy 2021, przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2021 roku.

* Przyznano dodatkowe świadczenie postojowe dla branż 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeśli korzystały z niego jeśli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

* Przyznano świadczenie postojowe dla przedsiębiorców z branży 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

*Świadczenie dla artystów jeśli nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów
jeśli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

* Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.Przedmiotowy katalog branż może być rozszerzony w drodze rozporządzenia.

* Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności przeważającej działalności oznaczonej kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

* Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z działalności przeważającej oznaczonej kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

* Zwolnienie z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021r jeżeli

1) umowy agencyjna, zlecenia lub inna umowa świadczenie usług, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.;

2) łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

* Za rok 2021 nie pobiera się opłaty targowej, która gminom zostanie zrekompensowana.

Podsumowując, tacza 6.0 była bardzo długo wyczekiwana, Senat wprowadził bardzo wiele zmian, większość z nich została odrzucona. Słuchając głosy wielu środowisk zaproponowana tarcza jest niewystarczająca. Wiele branż postuluje, iż tez znajdują się w trudnej sytuacji, tu z pomocą może przyjść uprawnienie do wydania rozporządzenia. Dotacje na poziomie 5.000,00 złotych dla mogą wspomóc branże nisko kosztowe, jednak dla pozostałych kwota ta może okazać się zbyt niska. Oczywiście każda branża chciałaby uzyskać możliwe najwyższe dofinansowanie, każdy przedsiębiorca jest w innej sytuacji, ma inne możliwości, inne zobowiązania co powoduje, iż trudno o salomonowe rozwiązanie. Tarcza 6.0 ma na celu pomoc przede wszystkim tym najtrudniejszej sytuacji zatem to przede wszystkim 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży), 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) , 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach), 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 49.32.Z (działalność taksówek osobowych) 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 56.10.A (restauracje), 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) -56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) 59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 74.20.Z (działalność fotograficzna) 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), 85.59.A (nauka języków obcych), 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 86.90.D (działalność paramedyczna) 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy) 91.02.Z (muzea) - 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej), 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej). Największe wsparcie otrzymają działalność gastronomiczna, działalność artystyczna i działalność z nią związana, a także różne formy edukacji, wsparcie otrzymają także obiekty sportowa, jak i fizjoterapeutyczna.

Martyna Curyło - Radca Prawny

Zapraszamy do śledzenia naszych artykułów z cyklu „Z tacza czy na tarczy” jak i pozostałych zamieszczonych na naszej stronie internetowej.