NIERUCHOMOŚCI

Wybrane obszary praktyki :


 • transakcje na rynku nieruchomości,
 • doradztwo z zakresie rozporządzania nieruchomościami
 • umowy w procesie inwestycyjnym
 • doradztwo w zakresie wykorzystania nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia, obciążania nieruchomości hipotekami, ujawnienia roszczeń w księgach wieczystych
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego
 • ochrona zabytków
 • doradztwo z zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • wsparcie procesów przygotowanie inwestycji, projektowania i zagospodarowania nieruchomości
 • analizy due diligence stanów prawnych nieruchomości
 • umowy FIDIC
 • umowy PPP

dalej

Doradztwo związane z prawem nieruchomościowym stanowi jedną z kluczowych dziedzin naszej działalności. 

Zapewniamy m.in. fachową pomoc prawną we wszelkich kwestiach z transakcjami dotyczącymi nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczanie, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych)  regulacji stanu prawnego nieruchomości – w tym oddanych w użytkowanie wieczyste, dotyczących aktualizacji opłat oraz przedłużeniem terminów użytkowania wieczystego. Zapewniamy również wsparcie w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Oferujemy doradztwo dla byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości i ich następców prawnych oraz dla obecnych właścicieli i użytkowników takich nieruchomości.

Do naszych doświadczeń w zakresie nabywania nieruchomości należy badanie możliwości inwestycyjnych, kompleksowa obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości, sporządzanie umów, doradztwo przy sprzedaży i nabyciu nieruchomości oraz przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dzierżawy, najmu – nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych i przemysłowych. Mamy doświadczenie w przygotowaniu umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji publicznych.

Świadczyliśmy pomoc prawną (przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie) w zakresie m.in. umów o roboty budowlane, umów z generalnym wykonawcą, umów z podwykonawcami, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o prace projektowe i nadzór autorski (również z zachowaniem wzorców kontraktowych FIDIC), a także reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych  z zakresu prawa budowlanego.

Nasi prawnicy dysponują doświadczeniem  w zakresie doradztwa prawnego w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych, w tym na etapie projektowania i przygotowania inwestycji. Współpracowaliśmy także przy tworzeniu dokumentów przetargowych i negocjowaniu umów generalnych na budowę i modernizację obiektów, umów z uczestnikami procesu budowlanego w tym architektami, nadzorem budowlanym i wykonawcami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie wszechstronnej identyfikacji ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości. Na rzecz naszych Klientów świadczyliśmy doradztwo w przedmiocie regulacji stanów prawnych nieruchomości, ujawnieniu podziałów w księgach wieczystych oraz porządkowaniu stanów prawnych budynków i budowli.

Sporządzamy opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów dotyczących tytułów do gruntu i naniesień, zagospodarowania przestrzennego, posadowienia infrastruktury i innych spraw gruntowych. Prowadzimy postępowania przed organami administracji i sądami w sprawach dotyczących nieruchomości.

Przygotowywane przez nas raporty due diligence pozwalają naszym Klientom na minimalizację ryzyka i na podjęcie trafnych decyzji biznesowych w oparciu o kompleksową znajomość wszelkich ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na nieruchomości. 

Prowadzimy sprawy związane z postępowaniami konserwatorskimi. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań legislacyjnych i formalnych dla polskiego sektora ochrony zabytków.

Posiadamy doświadczenie w zakresie finansowania inwestycji w nieruchomości, w szczególności w zakresie:  opracowania optymalnej struktury finansowania inwestycji, przygotowania oraz analizy prawnej umów kredytowych, umów dotyczących emisji obligacji (warunków emisji), dokumentacji zabezpieczeń (cesja, zastaw, hipoteka, gwarancja, poręczenie i inne), a także dokumentacji wsparcia finansowego (umowy dotyczące dokapitalizowania w formie dopłat, podwyższenia kapitału zakładowego, pożyczek).

Doradzamy także w procesach zagospodarowania, rewitalizacji  i komercjalizacji nieruchomości, a także przy procesach projektowania przestrzennego, przygotowania i realizacji miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego.

Pomagamy naszym Klientom w zakresie przygotowania procesów zagospodarowania nieruchomości – w tym poprzemysłowych. Prawnicy JBW  podejmowali czynności związane z analizą  zagospodarowania  gruntów w granicach portu morskiego, hut, kopalni oraz zakładów przemysłowych.  Nasi eksperci doradzali przy planowaniu i zagospodarowaniu stref zamkniętych, zagrożonych, wymagających rekultywacji.

Świadczyliśmy doradztwo przy zaskarżaniu uchwał w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przygotowywaliśmy odwołania od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które wnoszone były do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także zaskarżaliśmy decyzje organów administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

INFRASTRUKTURA

Wybrane obszary praktyki :


 • regulowanie stanów prawnych infrastruktury (energetycznej, kolejowej, drogowej, telekomunikacyjnej)
 • doradztwo w przedmiocie infrastruktury zlokalizowanej na terenach zamkniętych
 • doradztwo dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • doradztwo w sprawie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii
 • przygotowanie analiz z zakresu stanów prawnych, eksplantacji, przeniesienia i budowy/remontów infrastruktury wewnątrzzakładowej,
 • kompleksowe przygotowanie umów dotyczących przesyłu, dostaw mediów
 • doradztwo przy formułowaniu taryf, w procesach koncesyjnych i w postępowaniach prowadzonych przez przedsiębiorców energetycznych
 • pomoc prawna w procesach zarządzania i eksploatacji majątku kolejowego

dalej

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w  doradztwie przy krajowych i międzynarodowych projektach związanych z posadowieniem, budową i eksploatacją infrastruktury oraz projektach infrastrukturalnych.

Specjalizujemy się w przygotowaniu  analiz z zakresu ustalenia stanów prawnych, eksplantacji, przeniesienia infrastruktury liniowej. Zapewniamy regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod linie energetyczne, drogi, rurociągi i gazociągi. 

Nasi Eksperci doradzali przy budowie autostrad, dróg krajowych, infrastruktury kolejowej, energetycznej oraz infrastruktury przemysłowej (duże linie produkcyjne i przetwórcze). Zajmujemy się wszystkimi aspektami inwestycji dotyczącymi lokowania infrastruktury liniowej. Nasi prawnicy brali aktywny udział w procesach inwestycyjnych związanych z inwestycjami: dróg i linii kolejowych, dróg śródlądowych, infrastruktury na terenie portów morskich,  linii energetycznych, gazowych oraz rurociągów. 

Nasi Prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przy regulacji stanów prawnych, budowie, eksploatacji infrastruktury wewnątrzzakładowej i przemysłowej (huty, energetyka, zakłady stalowe, stocznie, zakłady przetwórcze),

Zajmujemy się przygotowaniem umów dotyczących przesyłu i  dostaw mediów.

Nasi Eksperci współpracują z sektorem drogowym i energetycznym, doradzali przy formułowaniu taryf w procesach koncesyjnych i w postępowaniach prowadzonych przez Klientów przedsiębiorców energetycznych.

Prowadziliśmy analizy stanów prawnych majątku sieciowego i budynków oraz współpracowaliśmy przy opracowaniu koncepcji gospodarczego ich wykorzystania (projekty infrastrukturalne - budowa sieci, budowa źródła).

Nasze doświadczenie obejmuje także regulacje stanów prawnych infrastruktury, pracę przy budowie obiektów infrastrukturalnych  tj. źródła energetyczne, ciepłownie, przebudowa zakładów, audyty techniczne instalacji, a także szeroko rozumiane pojęcie infrastruktury krytycznej.

Nasi Prawnicy świadczyli pomoc prawną  w zakresie przygotowania do wejścia na rynek oraz wdrożenia i implementacji zarówno rozwiązań prawnych (legislacja) jak i faktycznych (certyfikacja, testy, wdrożenia próbne nowych technologii) z zakresu nowoczesnych technologii.

 

PROCESY INWESTYCYJNE / PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Wybrane obszary praktyki :


 • sprawy związane z zagospodarowaniem majątku przemysłowego 
 • analizy due diligence przedsiębiorstw lub środków produkcji na potrzeby zakupu, przekształcenia lub zmiany restrukturyzacji działalności przez sektor przemysłu ciężkiego (transport, przetwórstwo, koleje, wydobycie, hutnictwo)
 • doradztwo przy zastosowaniu specjalnych instrumentów prawnych pozwalających wspierać strategiczne sektory przemysłu (transport kolejowy, przemysł portowy i morski)
 • wparcie procesów zakupu, przekształcenia i tworzenia przedsiębiorstw w sektorze hutniczym, portowym, stoczniowym, wydobywczym, transportowym i obronnym.
 • obsługa procesów zagospodarowania i rewitalizacji gruntów poprzemysłowych. 
 • pomoc w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń i decyzji w procesach produkcyjnych (w tym koncesyjnych,  odbiorów maszyn i urządzeń, prowadzenia  produkcji o szczególnym znaczeniu dla interesu gospodarczego państwa).
 • wsparcie w procesach  planowania i zagospodarowania stref zamkniętych, zagrożonych, wymagających rekultywacji i  rewitalizacji.
 • bieżąca obsługa prawna kluczowych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych.
 • wsparcie Klientów w przedmiocie realizacji  procesów zamówieniowych i zakupowych w przemyśle ciężkim.

dalej

Łączymy zdobytą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym, co pozwala naszym prawnikom na rozwiązywanie najtrudniejszych problemów prawnych, które mogą się pojawić przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zarówno na dużą, jak i niewielką skalę. Współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi Klientami. Prawnicy JBW posiadają doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów z branży hutniczej, stoczniowej, energetycznej, drogowej, budowlanej, handlowej i logistycznej, a także przemysłu ciężkiego.

Nasi Prawnicy byli doradcami w procesach wprowadzenia na polski rynek inwestorów zagranicznych. Brali udział w przygotowaniu ofert, procesów due diligenece jak również prowadzeniu procesów związanych ze sprzedażą, przekształceniem i restrukturyzacją  dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Do naszych doświadczeń należy badanie możliwości inwestycyjnych i stanu prawnego środków produkcji oraz majątku, a także przygotowywanie raportów due diligence, transakcji sprzedaży nieruchomości, umów, doradztwo przy sprzedaży i nabyciu zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw.

Wszechstronnie doradzamy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu nabycia przedsiębiorstw, przygotowujemy projekty planów restrukturyzacji zakładów, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania majątku. 

Przygotowujemy oraz negocjujemy umowy sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, z uwzględnieniem umów dotyczących majątku produkcyjnego, utrzymania ruchu, wydzierżawienia infrastruktury, utworzenia operatorów infrastruktury, a także budowy i eksploatacji instalacji oraz ciągów technologicznych.

Wspieramy klientów w transakcjach związanych z zakupem, budową lub przebudową majątku produkcyjnego, realizacją inwestycji w tym opracowaniem ofert, dokumentów i umów związanych z wieloma  aspektami procesu inwestycyjnego m.in. zakładów hutniczych, koksowni, elektrociepłowni, stoczni, kopalni i zakładów przetwórczych.

Prawnicy z  JBW sporządzali opinie i prowadzili procesy dotyczące strategicznych elementów majątku i funkcjonowania  największego przedsiębiorstwa  kolejowego.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, a także przygotowujemy wymagane pisma procesowe. Doradzamy członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i ew. odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością. Doradzamy przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości oraz w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Nasi Eksperci prowadzili analizy  skutków prawnych pozostawania gruntów w granicach jednego z polskich portów (w aspekcie sporządzenia i objęcia planami miejscowymi, skutków dla zawartych umów dzierżawy) oraz skuteczności oddania w użytkowanie wieczyste działek pod wodami, a także możliwości pobierania pożytków z tych nieruchomości. 

Prawnicy JBW posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz Klientów w sprawach skutecznej i efektywnej komercjalizacji dóbr niematerialnych, przeprowadzają kompleksowe analizy   dobrami niematerialnymi, a także doradzają  w sprawach wykorzystania know- how.

Prowadząc bieżącą obsługę kluczowych spółek publicznych i prywatnych wspieraliśmy wszelkie procesy prawne w przedsiębiorstwach – sporządzając umowy handlowe, pracownicze, a także kontrakty z kadrą zarządzającą opiniując umowy, sporządzając opinie i analizy, przygotowując regulaminy i uchwały wspierając i opiniując procesy przegotowania inwestycji, procesy zamówieniowe i realizacji zakupów. Prawnicy JBW sporządzali opinie prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w sprawach m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz  sporów sądowych.

Nasi Prawnicy współpracowali z przedsiębiorcami jako doradcy zewnętrzni, wewnętrzni prawnicy  oraz na zasadzie tzw. secondmentu jako prawnicy  oddelegowani do prowadzenia spraw klienta,  zdobywając doświadczanie w branży budowlanej, paliwowej, kolejowej, przemysłu spożywczego, chemicznego, stalowego, hutnictwie, przemyśle portowym i stoczniowym, bankowości, energetyce, telekomunikacji, drogownictwie i transporcie.

PRAWO ENERGETYCZNE, WODNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wybrane obszary praktyki :


 • postępowania o udzielenie, zmianę i wygaszenie koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych
 • pomoc prawna przy badaniu stanu prawnego, sprzedaży i budowy  infrastruktury energetycznej
 • doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania zakupu spółek lub składników majątku energetycznego
 • doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania umów związanych z zaopatrzeniem w media, realizacji budowy przyłączy energetycznych
 • pomoc w zakresie regulowania stanów prawnych gruntów pod wodami śródlądowymi i morskimi
 • pomoc prawna przy realizacji inwestycji dotyczących morza terytorialnego, obszarów przybrzeżnych, portów morskich, żeglugi śródlądowej, obiektów hydrotechnicznych oraz  zbiorników retencyjnych 
 • doradztwo w zakresie gospodarczego wykorzystania wód morskich
 • udział w  pracach legislacyjnych dotyczących wód śródlądowych oraz morskich.
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska przy dużych inwestycjach przemysłowych i infrastrukturalnych (energetyka, Lasy Państwowe, górnictwo) 
 • reprezentacja Klientów przed organami regulacyjnymi  

dalej

Świadczymy pomoc w zakresie uzyskiwania koncesji przewidzianych przez Prawo Energetyczne. Sporządzaliśmy wymagane przez Prawo energetyczne umowy oraz prowadziliśmy postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Przeprowadzamy analizy prawne w zakresie Prawa Energetycznego i świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną.

Współpracowaliśmy  ze spółkami sektora energetycznego  - w zakresie spraw  związanych z lokowaniem infrastruktury sieciowej, współpracy z organami administracji przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowaniem projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sieciowej i źródeł.

Zapewniamy również reprezentację przed krajowymi organami regulacyjnymi (np. URE).

Dla naszych Klientów świadczyliśmy wsparcie w zakresie inwestycji w obszarach przybrzeżnych oraz w granicach administracyjnych portów morskich, m.in. sporządzaliśmy analizy przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska oraz oceny ryzyk związanych z ich przeprowadzeniem. 

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa wodnego,  regulowania stanów prawnych gruntów pod wodami śródlądowymi i morskimi oraz gospodarczego wykorzystania wód morskich. Posiadamy unikalne doświadczenie w negocjowaniu umów na oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Prowadziliśmy postępowania dotyczące pozwoleń na gospodarcze wykorzystanie środowiska, postępowań z zakresu prawa energetycznego, prawa wodnego i ochrony środowiska.

Świadczyliśmy pomoc prawną w przygotowywaniu wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz legalizacji urządzenia wodnego; przygotowywaliśmy odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu II instancji oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Kancelaria prowadziła również postępowania dotyczące pozwoleń na gospodarcze wykorzystanie środowiska,  oraz uzyskiwania pozwoleń środowiskowych dla spółek sektora hutniczego, portowego i górniczego.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane obszary praktyki :


 • pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji przetargowej
 • wsparcie Klientów w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pomoc i doradztwo prawne w przygotowaniu wniosków i ofert
 • kompletna obsługa procedury odwoławczej
 • doradztwo w wykonaniu umów zawartych w trybie przetargowym

dalej

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, której celem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności świadczymy pomoc w sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy.  Wykonawcom oferujemy m.in. analizę dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert. Eksperci JBW doradzają podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, występującym zarówno po stronie  zamawiającego, jak i wykonawcy.

Nasi Eksperci dokonywali  oceny procedur przetargowych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń przeznaczonych do obsługi ruchu kolejowego, a także z sukcesem reprezentowaliśmy Klientów działających w branży transportowej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zespół JBW pomaga przy identyfikacji wymogu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wyborze najkorzystniejszego dla Klienta trybu udzielenia zamówienia publicznego, opracowywaniu dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania, w tym w szczególności SIWZ.  Wśród naszych klientów znajdowały się podmioty m.in. z branży budowlanej, kolejowej, infrastruktury oraz zbrojeniowej. Dzięki wsparciu Prawników JBW, Klient zrealizował zamówienie na modernizację sieci komputerowej w jednym z centralnych organów administracji rządowej.

Ponadto świadczymy kompleksową obsługę procedury odwoławczej - z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów  przed Krajową Izbą Odwoławczą.

CYBERBEZPIECZENSTWO

Wybrane obszary praktyki :


 • doradztwo w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tzw. „NIS”
 • szkolenia i opracowania w zakresie „RODO”
 • audyty prawno-techniczne (przy wsparciu naszych partnerów) 
 • opracowania i publikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • współpraca z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami specjalizującymi się w zakresie  cyberbezpieczeństwa. 

dalej

Nasi prawnicy posiadają  unikalne doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz prawnych – we współpracy z naszymi partnerami technicznymi – rozumiemy bowiem, że zwłaszcza dziedzina cyberbezpieczeństwa wymaga kompleksowych i spójnych działań w zakresie regulacyjnym i faktycznym.

Oferujemy m.in.: 

 • analizę wewnętrznych regulacji prawnych i procedur funkcjonujących u Zamawiającego, wraz z opracowaniem specjalistycznego memorandum dotyczącego ryzyk prawnych, biznesowych i technicznych, obejmującego rekomendacje dalszych działań dla Zamawiającego;
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących nowych unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • wsparcie w zakresie działań niezbędnych do uzyskania stosownych certyfikacji (m.in. potwierdzających zgodność operacji przetwarzania z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
 • doradztwo w zakresie nowych obowiązków wynikających z regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tzw. „NIS” oraz „RODO”
 • przygotowywanie kompleksowych audytów prawno-technicznych
 • zapewnienie współpracy z organizacjami skupiającymi podmioty branżowe 

Przygotowaliśmy  klika  publikacji  i szereg opracowań z zakresu cyberbezpieczeństwa  m.in. dotyczących: cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego w administracji państwowej czy też zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Monitorujemy regulacje z zakresu cyberbezpieczeństwa i współpracujemy z międzynarodowymi i krajowymi podmiotami specjalizującymi się w problematyce cyberbezpieczeństwa.

Jesteśmy partnerem międzynarodowych organizacji branżowych – m.in. z zakresu  bezpieczeństwa cyfrowego. Współpracując w zakresie rozwoju  naszych klientów i partnerów - udzielamy wsparcia prawnego dla transferu nowych technologii.

PRAWO BANKOWE

Wybrane obszary praktyki :


 • doradztwo w zakresie Prawa bankowego i regulacji sektora finansowego w Polsce 
 • wewnętrzna i zewnętrzna obsługa banków 
 • szkolenia i opracowania w zakresie „RODO”
 • przygotowania i negocjacje umów kredytu, umów o zabezpieczanie i powiązanej dokumentacji

dalej

Współpracujący z nami Prawnicy i Eksperci podsiadają wieloletnie doświadczenie w polskim sektorze bankowym.

Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne przy prowadzeniu procesów kredytowych – negocjacja umów, ich restrukturyzacja, zmiany zabezpieczeń, przygotowanie dokumentów  itp.

Nasi eksperci  pomagają także przy przygotowaniu analiz dotyczących sektora bankowego, a także wdrażaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących obsługi klienta, dostępu do danych osobowych, cyberbezpieczeństwa itp.

Prowadzimy bieżące analizy i monitoring regulacji  nadzoru finansowego w Polsce.

Przygotowujemy szkolenia z zakresu instrumentów prawnych stosowanych w sektorze bankowym 

PRAWO UE / POMOC PUBLICZNA / UOIG

Wybrane obszary praktyki :


 • usługi prawne dla podmiotów z tzw. sektorów wrażliwych, w świetle przepisów pomocy publicznej
 • doradztwo w negocjowaniu pakietów restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad restrukturyzacji podmiotów zagrożonych czy znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu prawa unijnego
 • wsparcie w negocjacjach z podmiotami publicznymi powierzającymi usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
 • kompleksowa obsługa wdrażania rozwiązań prawnych w zakresie UOIG, koordynacji działań doradców ekonomicznych zaangażowanych w proces powierzenia UOIG, doradztwo przy audytach z zakresu pomocy publicznej – w  tym doradztwo w procesach prywatyzacyjnych w świetle przepisów prawa pomocy publicznej
 • współpraca i wsparcie prawne organizacji międzynarodowych rozwijających działalność w Polsce

dalej

Mamy doświadczenie w prowadzeniu procesu przygotowania i powierzania usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) - np. w sektorach regulowanych, sektorze transportowym.

W dziedzinie prawa unijnego i krajowego nasi Eksperci posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej poprzez obsługę podmiotów gospodarczych m.in. w sferze prawa unijnego, prawa konkurencji, w tym prawa pomocy publicznej (w szczególności, w zakresie stosowania art. 106 -108 TFUE).

Współpracujemy z ekspertami dokonującymi kompleksowej oceny i sporządzającymi opinie prawne dotyczące zgodności projektów ustaw oraz innych aktów prawnych z prawem unijnym, w tym z TFUE.

Posiadamy doświadczenie w dokonywaniu oceny transakcji w procesie restrukturyzacyjnym pod kątem tzw. testu prywatnego inwestora, w tym obciążeń wykraczających poza warunki, jakie przyjąłby na siebie zwykły przedsiębiorca i ich wpływ na wartość aktywów.

Współpracujący z nami Eksperci doradzali przy restrukturyzacji przedsiębiorstw korzystających ze środków publicznych,  jak również w zakresie rozliczeń z beneficjentami pomocy. Dokonywaliśmy oceny prawidłowego wykonania porozumień restrukturyzacyjnych w świetle ryzyka wystąpienia bezprawnej lub niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, i oceny potencjalnych roszczeń.

Nasi Prawnicy przez wiele lat doradzali Klientom w zawieraniu kontraktów zagranicznych, w tym poza UE. Mamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentów dotyczących współpracy podmiotów polskich i zagranicznych sektora transportowego, spedycyjnego, zbrojeniowego i morskiego.

Nasi Prawnicy sporządzali szereg analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych za granicą oraz współpracy podmiotów zagranicznych z polskim sektorem prywatnym i publicznym. 

Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi oraz izbami gospodarczymi wspierając naszych Klientów w negocjacjach i realizacji umów handlowych oraz dostępie do informacji o możliwościach prowadzenia działalności i jej uwarunkowaniach prawnych.

Sporządzaliśmy analizy dotyczące zmian ustrojowych i organizacyjnych w sektorze kolejowym na Ukrainie. Nasi prawnicy dysponują unikalnym doświadczaniem w przygotowaniu polskiego sektora kolejowego do współpracy z krajami sąsiednimi.

Uczestniczyliśmy  w analizach dotyczących możliwości rozwoju korytarzy transportowych – kolejowych, drogowych, śródlądowych.

Wspólnie z zainteresowanymi izbami gospodarczymi przygotowujemy ramy prawne programów  dla polskich przedsiębiorców.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Wybrane obszary praktyki :


 • postępowania administracyjne z zakresu prawa budowalnego, nabywania nieruchomości, postepowania o udzielnie koncesji, dot. decyzji środowiskowych,  eksploatacji urządzeń przemysłowych
 • spory administracyjne w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, regulacji stanów prawnych
 • wsparcie prawne w procesach budowalnych – od etapu planowania do etapu oddania do eksploatacji
 • prowadzenie sporów sądowych - w tym gospodarczych, przemysłowych, budowlanych, administracyjnych, dot. zwrotu nieruchomości, wykonywania umów  itp.  

dalej

Występowaliśmy przed sądami arbitrażowymi, polubownymi i branżowymi. Do naszych działań przedsądowych lub pozasądowych należało wsparcie prawne w procesie mediacji, negocjacji i arbitrażu, a także formułowanie wezwań do zaprzestania naruszeń. 

Prawnicy JBW posiadają doświadczenie w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych. Zapewniają pełne wsparcie w sporach dotyczących m.in. koncesji (energetycznych, wydobywczych), pozwoleń środowiskowych, wodnoprawnych oraz pozwoleń i  zezwoleń administracyjnych.

Prowadzimy wsparcie prawne procesów budowlanych – od etapu planowania do etapu oddania do eksplantacji, prowadzimy w imieniu naszych klientów postępowania administracyjne, wspierając przy przygotowaniu wniosków i odwołań.

W sporach sądowych reprezentowaliśmy Klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, nieruchomości oraz antymonopolowego. Eksperci JBW prowadzili  szereg postępowań sądowych i administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek. Prawnicy JBW posiadają także doświadczenie w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych.