Polityka prywatnościCelem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także omówienie podstawowych praw związanych z ew. przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Kancelaria J. Bójko i Wspólnicy Sp.k. („JBW”) z siedzibą w Gdańsku (80-838) przy ul. Targ Rybny 11A/4. Dane osobowe zbierane przez JBW przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. JBW zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w przywołanych wyżej aktach prawnych.Zakres i cele przetwarzania danych osobowychW ramach swojej działalności JBW zbiera i przetwarza dane osobowe:

a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JBW jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług JBW, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez JBW lub w których JBW uczestniczy, a także w celu informowania o bieżącej działalności JBW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. w celu wykonywania umów zawieranych przez JBW z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z JBW (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na JBW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Państwa prawaPrzetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, wykonanie zleconych usług lub przekazanie Państwu informacji o działalności JBW. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest także w umowach zawieranych z Klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia przez nas usług prawnych. Przesyłanie ew. informacji handlowych drogą elektroniczną, np. e-mailem, uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Stosownie do zasad określonych w przepisach prawnych regulujących ochronę danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych. Niektóre z ww. uprawnień mogą jednak nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług prawnych.Prawo do wniesienia skargiMają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez JBW danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Okres przetwarzaniaDane osobowe będą każdorazowo przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JBW jako administratora danych; do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych albo do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.Przekazywanie danych osobowych innym podmiotomOdbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z JBW, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mające siedzibę w Polsce lub w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT lub podmioty przetwarzające dane w imieniu JBW na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych); księgowi; biegli rewidenci i audytorzy; prawnicy; organy administracji; służby państwowe i sądy.


Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie JBW. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, JBW zastosuje adekwatne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.


JBW, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych i do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz instrukcjami przekazanymi przez JBW.Brak profilowaniaPaństwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.Zmiany Polityki PrywatnościWszelkie ew. zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej JBW oraz obowiązywać będą wyłącznie na przyszłość.