Pakt neutralnych klimatycznie Centrów Danych zawarty!

Wiodący dostawcy infrastruktury chmurowej i operatorzy centrów danych – dwadzieścia pięć przedsiębiorstw i siedemnaście stowarzyszeń z całej Europy – utworzyli pakt na rzecz neutralnych klimatycznie centrów danych.

Cloud Community Europe Polska, którego kancelaria JBW jest partnerem prawnym – jest jedną z organizacji wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej centrów danych do 2030 r.

Czy Europejski Zielony Ład obejmie usługi chmurowe?

W dniu 21 stycznia 2021 roku dwadzieścia pięć przedsiębiorstw i siedemnaście stowarzyszeń europejskich podpisało w Brukseli porozumienie na rzecz budowy i wspierania efektywnych rozwiązań energetycznych i neutralnych klimatycznie dla infrastruktury obliczeniowej.

Idea neutralnych klimatycznie centrów danych wpisuje się w unijną politykę Zielonego Ładu – podobnie jak Strategia „od pola do stołu”, konkursy European Green Deal Call czy Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. (szerzej o Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. na stronie www.foruminfr.com.pl/bioroznorodnosc/).

Dla przypomnienia - Europejski Zielony Ład jest strategią na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w „sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych”. Głównym celem strategii jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu o zrównoważonej gospodarce. Celem strategii jest także ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Zielony Ład stanowi integralną część opracowanej przez Komisję strategii mającej na celu wdrożenie agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celów zrównoważonego rozwoju oraz innych priorytetów.

W ramach unijnej polityki Zielonego Ładu powstają nowe pro-ekologiczne inicjatywy, których wspólnym celem jest zmniejszenie śladu środowiskowego, które nie tylko promują postawy pro- ekologiczne, ale także żądają możliwości korzystania z efektywnych, oszczędnych i „zielonych” rozwiązań chmurowych. Jednym z takich rozwiązań są zielone centra danych, zasilane przez odnawialne źródła energii.

Rok po przyjęciu Europejskiego Zielonego Ładu, wiodący dostawcy infrastruktury w chmurze i operatorzy centrów danych zawarli pakt wspierania neutralnych dla klimatu centrów danych. Podmioty przystępujące do Paktu reprezentują najbardziej znaczących graczy w branży infrastruktury chmurowej i centrów danych w Europie. Sygnatariusze paktu dobrowolnie przyjęli na siebie zobowiązania wdrożenia rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska w świadczeniu usług chmurowych (dalej „Pakt chmurowy”).

Zawarcie paktu neutralnych klimatycznie centrów danych jest wynikiem samoregulacji następujących dostawców usług chmurowych oraz operatorów centrów danych: 3DS Outscale (Dassault Systèmes); Altuhost; Aruba; Atos; AWS (Amazon Web Services); CyrusOne; Data4; DigiPlex; Digital Realty/Interxion; Equinix; FlameNetworks; Gigas; Google; Ikoula; Ilger; Infloclip; Irideos; ITnet; LCL; Leaseweb; NTT; OVHcloud; Register; Scaleway; Seeweb oraz stowarzyszeń branżowch: CISPE, the association of Cloud Infrastructure Services Providers Europe; EUDCA, the European Data Centre Association; Cloud28+; Cloud Community Europe Po-land; Danish Cloud Community; Datacenter Industrien; Data Centre Alliance; Dutch Data Center Association; Dutch Hosting Providers Association; Eco – Alliance for the strengthening of digital in-frastructures in Germany; EuroCloud Croatia; EuroCloud France; France Datacenter; Host in Sco-tland; IKT-Norge; ISPConnect; TechUK.

Co warte podkreślenia, sygnatariuszem reprezentującym polską branżę chmurową było Cloud Community Europe Polska.

Inicjatywa samoregulacji zobowiązuje sygnatariuszy do zapewnienia neutralności klimatycznej ich centrów danych poprzez wyznaczenie ambitnych i wymiernych celów na lata 2025 i 2030 w następujących obszarach:
● zapewnienie efektywności energetycznej,
● zakup energii w 100% wolnej od emisji dwutlenku węgla,
● priorytetyzacja ochrony wody,
● ponowne używanie i naprawa serwerów,
● odzyskiwanie ciepła.

Postęp w osiąganiu neutralnych klimatycznie centrów danych będzie monitorowany przez Komisję Europejską dwa razy w roku. Można więc śmiało twierdzić, iż jest to historyczne i bezprecedensowe zobowiązanie branży cyfrowej, niekojarzonej dotychczas z wrażliwością na zmiany klimatyczne, do aktywnego włączenia się w budowanie gospodarki neutralnej dla klimatu.

Podmiotem wdrażającym projekt w Polsce będzie Cloud Community Europe Polska, którego part-nerem prawnym zaangażowanym w sprawy klimatyczne jest kancelaria JBW.

Przy okazji podpisania paktu dotyczącego neutralnych klimatycznie centrów danych warto wspo-mnieć polską inicjatywę „Planet Saver”, która ruszyła od 1 stycznia 2020 roku i której wsparcie prawne zapewnia także m.in. nasza kancelaria. Jest to program związany z unijną polityką Zielonego Ładu. Poza platformą edukacyjną oraz integrującą usługi i aktywności pro-środowiskowe, w planach jest stworzenia aplikacji mobilnej respektującej wymagania Paktu chmurowego. Celem aplikacji będzie dobrowolne, indywidualne monitorowanie śladu środowiskowego użytkownika – przy czym aplika-cja dostarczy rozwiązań ułatwiających ocenę własnych działań szkodzących środowisku oraz instru-menty mobilizujące do pro-ekologicznych postaw w życiu codziennym i pozwalające eliminować negatywne oddziaływanie (np. monitorować gminy, usługi i produkty). Aplikacja będzie również źródłem informacji o ekologicznych inicjatywach w okolicy, będzie łączyła dostawców, producen-tów oraz konsumentów produktów ekologicznych. Wpisywać się będzie więc w potrzeby osób dą-żących do poprawy sytuacji klimatycznej na świecie w skali od mikro do makro. Więcej na stronie www.foruminfr.com.pl.

Justyna Bójko - Radca Prawny, Partner w Kancelarii JBW
Małgorzata Puto - Doktorantka UG, Prawnik w Kancelarii JBW