Szkody na budowie – a odpowiedzialność deliktowa

Proces budowalny zazwyczaj nie jest działaniem szybkim, wybudowanie znacznej inwestycji wymaga czasu, w niektórych przypadkach może to zająć lata, zwłaszcza jeśli wystąpią przerwy w pracach oraz opóźnienia. Przyczyny przerw mogą być różne i pozostają poza zakresem tej krótkiej publikacji. Podczas tak długiego czasu na budowie mogą powstać zarówno szkody na osobie, jak i szkody na mieniu. Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo sieci i usług w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 321, s. 36) („EKŁE”), celem tej dyrektywy jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobody w zakresie dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej, podlegających wyłącznie warunkom określonym w niniejszej dyrektywie oraz ograniczeniom zgodnie z art. 52 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności środkom podejmowanym w związku z polityką państwową, bezpieczeństwem publicznym oraz zdrowiem publicznym, oraz spójne z art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Czytaj Dalej

PRZEWODNIK do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z którego wynika m.in. zakaz przemieszczania się w Sylwestra jak również zamknięcie stoków narciarskich jest jednym z najgłośniej komentowanych aktów prawnych ostatnich dni. Przedmiotowe rozporządzenie jest bardzo często komentowane m.in. w zakresie jego konstytucyjności, jak i dotkliwości, a także skutków jakie za sobą niesie. Ponadto, wiele z kwestii uregulowanych w tymże rozporządzeniu jest bardzo kazuistycznych, co niesie za sobą dodatkowe trudności. Czytaj Dalej

Rzeczywistość po wyroku Schrems II – wytyczne EROD

W związku z unieważnieniem przez TSUE w wyroku w sprawie Schrems II decyzji 2016/1250 Komisji Europejskiej, „Tarcza Prywatności” już nie obowiązuje. Z tego powodu w dniu 10 listopada 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych wydała rekomendacje w sprawie środków, które uzupełniają narzędzia transferu, aby zapewnić zgodność z unijnym poziomem ochrony danych osobowych. W poniższym artykule opisujemy ww. rekomendacje. Czytaj Dalej

Holizm prawniczy cześć II – Nowe zawody

Koniec roku to dobry czas podsumowań, czas, kiedy zastanawiamy się na tym jaki będzie następny rok, w tym roku, z racji tego, iż kończymy drugą dekadę XXI wieku zastanawiamy się jaka będzie ta trzecia, czego należy się spodziewać i na co przygotować. Paradoksalnie pandemia COVID 19 stała się swoistym katalizatorem, który przyspieszył część zmian. Zdecydowanie częściej korzystamy z metod porozumiewania się na odległość, a globalny świat przybliżył nas do siebie jeszcze bardziej. Coraz częściej przeprowadzamy telekonferencję lub wideokonferencję, natomiast to, gdzie jest nasz rozmówca straciło na znaczeniu, zupełnie zniknęły bariery odległości, korków na autostradach czy braku miejsc parkingowych w centrach dużych miast. Czytaj Dalej

Decyzje generalne – co to? Czy po cichu zmienia się KPA?

W dniu 21 grudnia 2020 r. upływa bowiem termin na implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy wspólnotowej dotyczącej sektora łączności elektronicznej . Obok innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie instytucji decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE. Czytaj Dalej

Tarcza 6.0 jest i co nam dała?

Tarcza 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw trzeba przyznać, iż budzi skojarzenia z jedną z najpiękniejszych kolęd, wszakże od proroków ogłoszona, od długiego czasu wyczekiwana, upragniona i objawiła się w nocy, zwłaszcza, iż od godziny 16 jest ciemno. W dniu 14 grudnia 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Czytaj Dalej

Aborcja w Europie i w Polsce – przegląd orzecznictwa

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie K 1/20, stwierdzającym niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przedstawiamy zestawienie opisów uregulowań aborcyjnych w niektórych państwach europejskich oraz przegląd kluczowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Czytaj Dalej

Tarcza 6.0? Where are you?

Od kilku tygodni pojawiają się coraz to liczniejsze informacje o tarczy 6.0. Pojawiły się liczne publikacje, jakie branże mogą skorzystać, a także pochlebne opinie, iż jest to znaczna pomoc dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią. Czytaj Dalej

AI nowe wyzwanie dla prawa własności intelektualnej

Obecnie zauważa się znaczący wzrost rozwoju technologii informatycznej, a przede wszystkim sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - dalej AI). Trudno nie dostrzec jej coraz większej obecności w naszym codziennym życiu. Technologii używamy już nie tylko w bankowości, ale także w transporcie, gdzie korzystamy m.in. z autonomicznych samochodów, w pracy - gdzie maszyny mogą pomóc diagnozować problemy biznesowe, czy też w opiece zdrowotnej - rozwiązując problemy medyczne . W latach 2010-2014 średni wzrost sprzedaży robotów wynosił 17% rocznie, w 2014 r. sprzedaż zwiększyła się o 29%, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat trzykrotnie wzrosła liczba składanych wniosków patentowych dotyczących robotyki . Dane te potwierdzają, że jesteśmy u progu rewolucji technologicznej. Czytaj Dalej

Co nam wolno - krótkie kompendium dla pracodawcy i pracownika

Przedstawiamy Państwu - odpowiedzi na kilka istotnych pytań które rodzi się wraz z home office i praca zdalna. Ryzyka związane z ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa zostały przedstawione w publikacji Jak chronić dane w obliczu konieczności zdalnego trybu pracy? oraz kolizją obowiązków jakim jest praca i opieka nad dzieckiem niepełnoletnim odbywającym naukę online omówiliśmy w publikacji Czy opieka nad dzieckiem przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zdalnej stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? Czytaj Dalej

Kup swój sklep - propozycja pakietów w wersji rozszerzonej

W ostatnim czasie nasi Prawnicy przygotowali materiał dotyczący aspektów przygotowawczych oraz przyjętych praktyk w ramach prowadzenia działalności w Internecie wraz z propozycją gotowych rozwiązań w zakresie pakietów dokumentacji. Jako doświadczony zespół doradców od wielu lat współpracujący z różnymi branżami mamy świadomość, iż każdy biznes cechuje się różnymi potrzebami - dlatego aby wyjść na wprost oczekiwaniom przedsiębiorców różnych szczebli nasi Eksperci przygotowali rozszerzone wersje pakietów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działalności w Internecie. Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej w dobie 5G

Technologia 5G stała się jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów, wywołujących nierzadko skrajne emocje. Wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia naszego zdrowia spowodowały protesty na całym świecie. Jednak obok kwestii zdrowotnych, technologia 5G wiąże się również z innymi zagrożeniami. Czytaj Dalej

Kup swój sklep - czyli propozycja pakietów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działalności w Internecie

W ostatnim czasie nasi Prawnicy przygotowali materiał dotyczący aspektów przygotowawczych oraz przyjętych praktyk w ramach prowadzenia działalności w Internecie (). Jak wskazaliśmy w naszym opracowaniu - przedsiębiorca podejmujący się rozszerzenia bądź przeniesienia świadczonych przez siebie usług do sfery online musi pamiętać o tym, że zbiór prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi regulacjami dokumentacji stanowi podstawę funkcjonowania sklepów internetowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno przedsiębiorcy, jak i użytkownika. Czytaj Dalej

Znaczenie bioróżnorodności dla Morza Bałtyckiego

Bioróżnorodność oznacza różnorodność i zmienność życia na Ziemi we wszystkich jego formach i interakcjach. Obejmuje ona różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami i różnorodność ekosystemów. Zachowanie bioróżnorodności ma duże znaczenie dla naszego środowiska. Zarówno unijna strategia ochrony bioróżnorodności, jak i strategia światowa, mają na celu przywrócenie równowagi w przyrodzie. Zakres planowanych działań obejmuje również rejon Morza Bałtyckiego, o czym mowa w artykule. Czytaj Dalej

Kup swój sklep, czyli jak stworzyć dobrze funkcjonujący biznes w Internecie

W czasach pandemii coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej działalności do Internetu. Jest to nie tylko dogodne rozwiązanie dla unowocześnienia działalności prowadzonego sklepu oraz zwiększenia grupy Klientów Czytaj Dalej

Dane finansowe w chmurze po wyroku Schrems II

W wyroku z 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II TSUE stwierdził, że przesyłanie danych osobowych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony tych danych jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Przedstawiamy Państwu najważniejsze skutki wyroku Trybunału w ww. zakresie oraz wskazówki dla administratorów danych w celu dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowej sytuacji prawnej. Czytaj Dalej

JBW współinicjatorem utworzenia Rady Programowej Cloud Community Europe Polska

Z przyjemnością informujemy iż Partner Zarządzający naszej Kancelarii Justyna Bójko w dniu 1 października została wybrana Przewodniczącą Rady Programowej Cloud Community Europe Polska. Zadaniem Rady jest wspieranie Zarządu tego międzynarodowego Stowarzyszenia oraz utworzenie Zespołów Roboczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czytaj Dalej

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY, CZYLI OSTATNIE DNI DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Pandemia koronawirusa 2020, a co ze sprawozdaniami finansowymi, jak obyć zgromadzenie wspólników czy akcjonariuszy wobec istniejących obostrzeń? Czytaj Dalej

JBW uczestnikiem Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020

W dniach 28-29 września br. nasi Prawnicy uczestniczyli w Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020.

Czytaj Dalej

Holizm w prawie - dziwne? Nie, już jest!

Pojęcie holizmu na dobre zakorzeniło się w polskim języku, bowiem holistyczne podejście zarówno do sposobu życia, medycyny, pracy, koncepcji zarządzania jest coraz bardziej popularne. Często używamy tego słowa, które w naszej ocenie jest adekwatne do tego co chcemy wyrazić, zapominając co oznacza wspomniana koncepcja.

Czytaj Dalej

Ochrona danych w rolnictwie czy europejskiemu rolnictwu potrzebna jest strategia transformacji cyfrowej?

Cyfryzacja całych sektorów, w tym sektora rolnictwa, nierozerwalnie wiąże się z kluczowymi rozwiązaniami w ramach polityki cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniem bezpiecznych ekosystemów cyfrowych pozwalających na gospodarowanie danymi.

Czytaj Dalej

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY

Czy można zmniejszyć opłaty za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę? Tak! Tylko jak?

Czytaj Dalej

Nasi eksperci w grupie roboczej ds. cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji

Z wielka dumą informujemy, że nasi eksperci wstąpili do grupy roboczej ds. cyberbezpieczenstwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Mecenas Justyna Bójko wraz z Mecenas Marleną Wach pracują w zespole ds. cyberbezpieczeństwa Przemysłu 4.0, natomiast nasz Partner z Konsorcjum Kancelarii Mecenas prof. Maciej Rogalski w zespole ds. certyfikacji w cyberbezpieczeństwie - CertiSecPL.

Czytaj Dalej

Konsorcjum Kancelarii wśród prelegentów konferencji European Economic Congress

23 czerwca 2020 roku odbyła się konferencja European Economic Congress online. Partner naszego Konsorcjum Kancelarii był panelistą sesji „5G - Cyfrowe autostrady” - prof. dr hab. Maciej Rogalski. EEC jest wydarzeniem wypełnionym transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce. Tematyką panelu dot. cyfrowych autostrad było m.in wykorzystanie możliwości 5G dla budowy e-państwa, innowacji w przemyśle i inteligentnej gospodarki, technologie i modele biznesowe oraz bezpieczeństwo infrastruktury.

Czytaj Dalej

JBW nązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Dnia 25 czerwca 2020 r. kancelaria JBW oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) nązały oficjalną współpracę w zakresie projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, a także w przedmiocie wspólnie planowanych przez Strony inicjatyw. W ramach współpracy zespół JBW będzie wspierać SITK w prowadzonych projektach dotyczących roszczeń.

Czytaj Dalej

Sprawozdania finansowe w dobie koronawirusa

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, zazwyczaj jest to do dnia 31.03. kolejnego roku, z uwagi na okoliczność, iż dla większości podmiotów rok obrotowy rozpoczyna się i kończy wraz z rokiem kalendarzowym. Następnie sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem najczęściej w terminie do dnia 30.06. następnego roku. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli przy założeniu podjęcia uchwały w ostatnim dniu będzie to dzień 15.07.

Czytaj Dalej

JBW jednym z założycieli Konsorcjum Kancelarii

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało utworzone Konsorcjum Kancelarii Prawnych. Założycielami są kancelarie J. Bójko i Wspólnicy oraz Rogalski i Wspólnicy. Formuła Konsorcjum pozwala na przystępowanie innych kancelarii. Konsorcjum Kancelarii Prawnych jest jednym z pierwszych tego rodzaju przedsięwzięć na polskim rynku prawniczym. W ten sposób powstaje podmiot, który będzie gromadzić wybitnych specjalistów praktyków oferujących swoje usługi zgodnie z najwyższymi standardami. Formuła Konsorcjum jest odpowiedzią zarówno na oczekiwaniami prawników na rynku prawniczym, jak i potrzeby Klientów, poszukujących profesjonalnej pomocy prawnej.

Czytaj Dalej

Dane medyczne w chmurze - przyszłość czy rzeczywistość

Z uwagi na kontrowersje i wątpliwości postanowiliśmy przybliżyć Państwu uregulowania prawne dotyczące przetwarzania danych przez placówki medyczne na tzw. serwerach chmurowych. Przeanalizowane zostały kwestie bezpieczeństwa cyfrowego przetwarzania danych wrażliwych oraz zagrożenia związane z korzystaniem z zewnętrznych serwerów przechowujących dane medyczne. Porównana została w zakresie udostępniania danych agencjom rządowym sytuacja prawna Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi oraz zwracamy uwagę na pewną niezgodność obu systemów prawnych i wynikające z tego konsekwencje.

Czytaj Dalej

Epidemia COVID-19 a umowy o roboty budowlane zawarte na ogólnych warunkach FIDIC w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Epidemia COVID-19 nie wstrzymuje procesów inwestycyjnych. Co więcej, pobudzenie gospodarki będzie polegało między innymi na silnym stymulowanie sektora inwestycji publicznych. Zatem przedsiębiorcy którzy obecnie sprostają wyzwaniom nie zaprzestaną wykonywania swoich zobowiązań i dotrzymają warunków kontraktowych mają szanse na realizację kolejnych umów - w przeciwnym wypadku ryzykują wykluczeniem z przyszłych postepowań.

Czytaj Dalej

Organizacja pracy zdalnej wymaga uregulowanie jej w polityce lub regulaminie

Obecna sytuacja, gdy WHO ogłosiło na świecie stan pandemii, a polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego i zamknął polskie granice, wpływa niewątpliwie na organizację pracy w przedsiębiorstwie. Obywatele zobowiązani zostali wydanymi przez Rząd aktami prawnymi do pozostania w domu. Wymusiło to na przedsiębiorcach szukania rozwiązań w pracy zdalnej w celu możliwości kontynuowania działalności. Brak odpowiedniego dostosowania się do aktualnej sytuacji, może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców.

Czytaj Dalej

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Z dniem 13 października 2019 weszła w życie ustawa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadziła ona w Polsce CRBR. Podmioty gospodarcze (nie tylko instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - AML) są, pod rygorem kary finansowej - zobligowane do zgłoszenia do CRBR beneficjenta rzeczywistego.

Czytaj Dalej

Jak chronić dane w obliczu konieczności zdalnego trybu pracy?

Obecna sytuacja epidemiologiczna odznacza piętno na przedsiębiorcach, stawiając przed nimi wyzwania związane z zachowaniem ciągłości działalności. W poprzednich artykułach dotyczących ochrony danych osobowych skupiliśmy się m.in. na obniżeniu ekspozycji biologicznej pracowników czy też ochronie danych osobowych w ramach gromadzenia przez przedsiębiorców danych medycznych pracowników i klientów/potencjalnych klientów przedsiębiorstw. Aspekty te koncentrują się jednak na sytuacjach, w których obecność pracowników w zakładach pracy jest niezbędna. Jak więc wygląda sytuacja ochrony danych w przypadku podmiotów, w których istnieje możliwość przeniesienia całości lub jakiejś części ich działalności na tryb zdalny oraz jakich zasad należy przestrzegać?

Czytaj Dalej

Czy opieka nad dzieckiem przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zdalnej stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), (dalej jako: „Ustawa koronawirusowa”) zmieniono Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), (dalej jako: „Prawo oświatowe”), tym samym umożliwiając ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania czasowe ograniczenie bądź zawieszenie funkcjonowania jednostek oświatowych.

Czytaj Dalej

Gromadzenie danych medycznych w obliczu sytuacji epidemiologicznej - wyzwania w zakresie zgodności z ochroną danych osobowych

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 światowa gospodarka została postawiona przed sytuacją, w której przedsiębiorcy muszą podjąć wszelkie kroki, które pomogą im zachować ciągłość działania, uwzględniając przy tym wszelkie aspekty nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego swoich pracowników, ale także bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Jakie rozwiązania powinni stosować polscy przedsiębiorcy w obliczu walki z pandemią? Na co mogą sobie pozwolić pracodawcy w zakresie ankiet medycznych?

Czytaj Dalej

Plany ciągłości działania (business continuity plan)

Czyli BCP po polsku w zderzeniu z aktualną rzeczywistością. Wstęp do cyklu artykułów JBW poruszających tematykę planowania ciągłości działania.

Czytaj Dalej

PPK - to już!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 września ekspert naszej kancelarii (we współpracy z Eso Audit s.c.) przeprowadził szkolenie dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Podstawowym celem PPK jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po nabyciu przez nich prawa do emerytury.

Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej - zapowiedź zeszytu nr 5!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że jesteśmy obecnie na etapie finalizacji naszego corocznego wydawnictwa zawierającego autorskie artykuły w przedmiocie najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także teksty współpracujących z nami ekspertów - poruszające najważniejsze zagadnienia aktualnych uwarunkowań prawno-gospodarczych i bieżącej praktyki prawniczej, stanowiące zarazem próbę rozważenia najbardziej progresywnych perspektyw wypływających na ich społeczno-gospodarzy odbiór.

Czytaj Dalej