Czy Krajowy Rejestr Sądowy spełnia wymogi privacy by design?

Z początkiem października 2018 r. sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Konieczne jest także jego opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisanie profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i członków zarządu. Co ważne, każdy ze złożonych w ten sposób podpisów zawiera imię, nazwisko i numer PESEL osoby podpisującej się pod sprawozdaniem.

Czytaj Dalej

Nowa ustawa „o dokumentach publicznych” a kserowanie dowodów osobistych przez banki

W dniu 12 lipca 2019 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych . Stosownie do art. 2 ust. 6 ustawy „repliką dokumentu publicznego” jest odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany. Należy więc zwrócić uwagę, że przywołana definicja „repliki dokumentu publicznego” nie obejmuje kserokopii lub wydruku komputerowego (skanu) dokumentu publicznego (w tym np. dowodu osobistego) wykonanych dla celów urzędowych, służbowych lub zawodowych.

Czytaj Dalej

Kilka uwag o okolicznościach pierwszej w Polsce kary nałożonej na podstawie RODO

W dniu 15 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył pierwszą w Polsce karę za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w niebagatelnej wysokości 943.470,00 zł. Kara nałożona została w wyniku przeprowadzonej przez pracowników UODO kontroli, którą objęto przetwarzanie przez ukaraną spółkę danych osobowych pozyskiwanych ze źródeł publicznie dostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bazy REGON).

Czytaj Dalej

Szkolenie JBW z zakresu regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego

Z satysfakcją informujemy, że prawnicy Kancelarii JBW (we współpracy z partnerami technicznymi) w lutym 2019 roku przeprowadzili szkolenie w przedmiocie wybranych regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników jednej ze strategicznych trójmiejskich spółek, która - z udziałem partnera prywatnego - zamierza przeprowadzić dużą inwestycję infrastrukturalną.

Czytaj Dalej

Krótko o umowach zawieranych w cyberprzestrzeni

Nie ulega wątpliwości, że elektroniczny obrót prawny posiada własną specyfikę. Często zwraca się uwagę na charakterystyczne dla niego aspekty, takie jak: (i) anonimowość, która znacznie utrudnia identyfikację stron, co może wiązać się z ryzykiem ukrycia lub zmiany tożsamości oraz (ii) wysokie ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji, w szczególności poprzez możliwość przechwycenia lub zmodyfikowania danych przez osobę trzecią.
Czytaj Dalej

Czy nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni do 2ha jest możliwe bez ograniczeń? Pod pewnymi warunkami – tak!

Zgodnie z art. 1a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., zapisy tej ustawy nie znajdują zastosowania m.in. w odniesieniu do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – jest to istotne wyłączenie, którego konsekwencje bywają w praktyce niedoceniane.
Czytaj Dalej

Zasada risk based approach na gruncie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz nowe obowiązki wybranych przedsiębiorców

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Ustawa), która implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy IV dyrektywy AML . Ustawa wdraża zasadę podejścia opartego na analizie ryzyka(tzw. risk based approach) i zarządzaniu nim. W art. 42 oraz 43 Ustawy przewidziano okoliczności, w których zastosowanie powinny znaleźć odpowiednio: „uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego” lub „wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego”. Ponadto jak czytamy w uzasadnieniu Ustawy, przepisy rozdziału 4 Ustawy wprowadzają wymogi wynikające z sekcji 2 rozdziału I dyrektywy AML IV, która zobowiązuje państwa członkowskie do działań opartych o analizę ryzyka. W tej materii, przepisy dyrektywy AML IV stanowią odzwierciedlenie stosownych rekomendacji FATF , w tym przede wszystkim rekomendacji FATF nr 1 dot. oceny ryzyka i stosowania podejścia opartego na ryzyku.
Czytaj Dalej

Czy cofając zgodę na przetwarzanie danych możesz także rozwiązać umowę z dostawcą usługi?

Zastanówmy się nad skutkami cofnięcia zgody na przetwarzanie naszych danych. Wyobraźmy sobie sytuację: odbierasz kolejny telefon, gdzie osoba po drugiej stronie słuchawki oferuje Ci usługi lub produkty którymi w ogóle nie jesteś zainteresowany(a). Załóżmy przy tym, że kontaktujący się z Tobą podmiot zdobył Twoje dane osobowe w pełni legalnie.
Czytaj Dalej

Raport – projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Opracowanie nowej ustawy o ochronie danych osobowych wynikało z konieczności zapewnienia stosowania RODO. Rozporządzenie obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Do polskiego sytemu prawnego RODO wdrożone zostało za pośrednictwem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”), której wybrane zapisy omówiono poniżej.
Czytaj Dalej

JBW o RODO – nasza checklista

Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych jest unijne rozporządzenie nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO. Zapewne poinformowali już Państwo podmioty których zebrane dane dotyczą, w jaki sposób podlegają one przetwarzaniu. Ale czy to już wszystko?
Czytaj Dalej